Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na nízkoprahové denne centrum prevádzkované neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 151 904,54 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400020
151 904,54 € OZ Vagus Hlavné mesto SR Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 150 813,70 eur pre Dúbravská oáza pokoja a oddychu, n.o. v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400036
150 813,70 € Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme, ktorým sa zužuje časť predmetu nájmu uvedeného v Prílohe č. 1 "Označenie jednotlivých Častí Predmetu nájmu a Reklamných zariadení" - ZMLUVA MEGABOARD, BIGBOARD (pozemok reg. "C" p.č. 5068/1, k. ú. Petržalka)
088801092102
148 000,00 € Akzent BigBoard, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2022
Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny Repuls
MAGSP2200018
147 816,48 € ProBuild SK, s.r.o Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP vo výške 147 000,- eur pre Dom Seniorov Rudi n.o v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400031
147 000,00 € Dom Seniorov Rudi n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
16. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505692300 uzatvorená za účelom uloženia podzemného elektrického vedenia k stavbe "BA_Est Žabí Majer, 2. stavba, 22 kV vývody-kabelizácia 22 kV vzdušných vedení VN 212 a VN 411"
286505692300
146 793,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
19. December 2022
Kúpna zmluva č. 464/2022, na prevod pozemkov v k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej 12, zverených do správy MČ Bratislava-Staré Mesto, do vlastníctva SR zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
464/2022
144 947,77 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
22. Marec 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní nedresných služieb pre časopis in.ba
MAGTS2400067
140 760,00 € Cromwell a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
22. November 2023
Predmetom rámcovej dohody je dodanie služobných uniforiem pre MsP.
MAGTS2300353
139 200,00 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. August 2023
Kúpna zmluva č. 05 88 0442 22 00, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 17358/1, 17358/4, 17358/5, 17358/6, 17358/7.
058804422200
139 000,00 € OKRESNÝ ÚRAD Bratislava II. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2023
teleskopický manipulátor
MAGTS2300002
138 480,00 € EMATECH, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS NPSS v roku 2022
SSV/OSP/032/2022
137 891,04 € SENIOR PARK, n. o. Rohovce 169, 930 30 Rohovce Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na rekonštrukciu kanalizácie Plavárne Pasienky - MAGSP2100064
MAGSP2200052
137 087,08 € BBAU s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. November 2023
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia nákladov.
MAGTS2300344
136 362,04 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava
5. Apríl 2024
Dodatkom č. 1 sa ruší predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a nahrádza sa aktualizovaným predmetom podpory NFP, ktorý tvorí Prílohu č 1 k Dodatku č. 1 na základe výsledkov kontroly VO
302071BYK8-73-87
136 118,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
30. Január 2024
Zmluva o dielo medzi HM BA SR a firmou STATON s.r.o. týkajú sa rekonštrukcie troch schodísk na ZŠON.
MAGTS2300420
135 494,40 € STATON, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2024
zmluva o užívaní kolektoru v k.ú. Staré Mesto, Nivy, Prievoz, dlhé Diely za účelom uloženia inž. sietí - horúcovod, signál v celkovej dĺže 7 672,8 bm.
2494017722001
132 024,55 € MH Teplárenský holding, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0389 23 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. "C" KN parc. č. 1498/79,80,81,82, 3237/4, LV č. 7868, k. ú. Ružinov
048803892300
131 000,00 € Markusek Vladimír, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
20. December 2022
Dodanie a montáž zariadení pre využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia na Zimný štadión O.Nepelu.
MAGSP2200077
130 513,20 € PRIMACHLAD, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2023 pre OZ Odyseus
MAGDG2300012
130 491,69 € Občianske združenie Odyseus Hlavné mesto SR Bratislava