Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia nákladov.
MAGTS2300345
130 000,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
14. September 2022
Rámcová dohoda medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a dodávateľom ERIK JV, s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava na dodanie krátkych guľových zásahových zbraní vrátane úplného príslušenstva.
MAGTS2200340
129 965,88 € ERIK JV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Marec 2023
neadresná distribúcia - in.ba
MAGTS2300050
129 060,00 € Cromwell a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Apríl 2024
PD Muchovo námestie
MAGSP2400009
128 043,20 € KAMI PROFIT, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. August 2023
Rámcová dohoda č. MAGTS2300195 na predmet GPS monitoring vozidiel - časť 1 "GPS monitoring osobných vozidiel".
MAGTS2300195
127 200,00 € Xmarton Slovakia s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Marec 2023
Realizácia búracích prác a odstránenie existujúceho objektu pre projekt "Asanácia tréningovej športovej haly na Pionierskej ul."
MAGSP2300002
125 469,54 € MROZEK SK, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Júl 2023
ZoD - Bezbariérové úpravy 2023 (Kukučínova, Plynárenská)
MAGSP2300025
125 294,29 € Pittel + Brausewetter s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MAGDG2200124
125 000,00 € Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21. Február 2023
Nákup obytných a sanitárnych kontajnerov pre potreby referátu MÚH.
MAGTS2300037
124 692,00 € Milan Magula - Mima Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. VDZ a ZDZ - do 100 000€, POD pre Zónu SM2 24.600€. Udelenie sublicencie pre MČ SM.
MAGTS2400103
124 600,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0444 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 o výmere 295 m2 a parc. č. 22072/1 o výmere 66 m2.
048804442300
123 101,00 € ACS 5, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. December 2023
NKP ZUŠ Panenská Dodatok č.2 ku ZoD na II.etapu
MAGSP2300055
122 439,35 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
28. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva
MAGTS2200311
120 000,00 € Aldertree legal s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021
MAGTS2200361
120 000,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
28. Február 2023
Rámcová dohoda na Služby projektového riadenia pre mestské projekty
MAGTS2300039
120 000,00 € Prolivea, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Marec 2023
Rámcová dohoda MAGTS2300038 - predmet zákazky Cateringové služby časť 2 - Bežné podujatia.
MAGTS2300038
120 000,00 € Soupa, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na terénnu sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 120 000,00 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300017
120 000,00 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Hlavné mesto SR Bratislava
11. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2300405
120 000,00 € Bmove Slovakia s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2300410
120 000,00 € TransData s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Rámcová zmluva k VO na dodanie PAAS tabúľ pre parkovaciu politiku
MAGTS2300113
119 766,55 € BAMIDA s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava