Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2023
Rámcová dohoda č.MAGTS2300065 ako výsledok VO na predmet zákazky "Služby na úseku OPP, BOZP, PZS a CO".
MAGTS2300065
106 560,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 106 018,20 eur pre NO SUN RISE v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400034
106 018,20 € Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov Hlavné mesto SR Bratislava
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MAGDG2200123
105 000,00 € Mestská časť Bratislava-Karlova Ves Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. September 2023
PD Muchovo námestie
MAGSP2300038
104 506,78 € KAMI PROFIT, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300346
104 090,90 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
28. Jún 2022
Protokol č. 127/01/0040/2022/6 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela: "Rekonštrukcia plota prezidentskej záhrady - I. etapa" v MČ Bratislava-Staré Mesto
127/01/0040/2022/6
102 613,61 € Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 85292 Bratislava, IČO: 00698393 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na nízkoprahové denné centrum prevádzkované neverejným poskytovateľom Domov sv. Jána z Boha n.o. v sume 101 339,91 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300020
101 339,91 € Domov sv. Jána z Boha, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. September 2022
Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2.
048804842200
101 250,00 € BRS, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu službu - Nízkoprahové denné centrum poskytovanú neverejným poskytovateľom Domov sv. Jána z Boha n.o. v sume 101 187,20 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400017
101 187,20 € Domov sv. Jána z Boha, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. August 2023
Zmluva o dielo na PD pre parkovací dom Sararovská
MAGTS2300191
100 200,00 € PROMA, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
28. Jún 2022
Zmluva o užívaní kolektora č. 249401772200
249401772200
99 804,36 € Užívateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14. Júl 2022
Predmetom Zmluvy je záväzok vykonávať pre Objednávateľa službu: organizačné a technické zabezpečenie konferencií organizovaných pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, a SŠ na území HMBA.
MAGTS2200225
99 600,00 € Indícia, n. o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Marec 2023
Rámcová dohoda MAGTS2300028 ako výsledok VO na predmet zákazky „Cateringové služby“ pre časť 1 - "Mimoriadne podujatia". Služby, kt. sú predmetom tejto RD sú špecifikované v?Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1. Doba trvania R
MAGTS2300028
99 600,00 € SHARKAM B&B CATERING s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. August 2022
WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete.
MAGTS2200286
99 505,20 € O2 Business Services, a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
3. August 2022
INF/Nákup HW pre MAG+MOS - UPS + firewall
MAGTS2200289
98 899,20 € CSFIT s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Október 2022
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je asanácia pešej lávky a rampy pri OD Centrum Karlova Ves z dôvodu havarijneho stavu.
MAGSP2200068
98 600,99 € littlefinger, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. MAGTS2200162
MAGTS2200162
98 515,44 € Henrich Sonnenschein - ITSK Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. November 2022
Kúpna zmluva č.MAGTS2200394 ako výsledok verejného obstarávania, ktorej predmetom je nosič náradia s prídavným zariadením podľa Technickej špecifikácie predmetu zmluvy, kt. bola súčasťou súťažných podkladov. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/28808
MAGTS2200394
98 160,00 € Tomáš Beliš Hlavné mesto SR Bratislava
4. Máj 2022
Zmluva č. SSV/OSP/012/2022
MAGDG2200003
97 920,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava OPATRÍME VÁS n.o.
26. Máj 2022
Zmluva o dielo č. MAGTS2200166
MAGTS2200166
97 800,00 € AD-Projekt, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava