Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva - SHM 2021
MAGTS2300018
82 560,00 € EUROAKUSTIK, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
17. Máj 2024
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť
MAGDG2400070
82 538,16 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava
28. Február 2024
Predmetom dodatku č.2 ku Zmluve o dielo MAGSP2300018 - ,,Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11" sú naviac práce.
MAGSP2400003
82 355,51 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 pre OZ Odyseus.
MAGDG2400005
81 369,67 € Občianske združenie Odyseus Hlavné mesto SR Bratislava
25. Október 2023
Poskytovanie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) ZVO TSB pri realizovaní zákaziek, ktorých predmetom bude dodávka elektrickej energie a/alebo zemného plynu
MAGTS2300267
81 337,20 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300344
81 161,46 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava
30. Marec 2023
Dodatok č. 5 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zmluvnej ceny (merané položky)
MAGSP2300008
80 309,05 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
22. November 2023
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. VDZ a ZDZ do výšky 80 000€ s DPH. Ostatné refundácie budú dohodnuté dodatkom.
MAGTS2300326
80 000,00 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2024
Podpora pri budovaní a úprave kontajnerových stanovíšť
240D10007
80 000,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 220D10001
220D10001
79 999,20 € ČSOB nadácia Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Júl 2023
Zmluva o dielo č. MAGTS2300173
MAGTS2300173
79 542,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
Zmluva č. SSV/ODB/006/2022
79 000,00 € DEPAUL SLOVENSKO, n. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2023
Zmluva o dielo na realizáciu detských ihrísk na Latorickej a Geologickej ul.
MAGSP2200088
78 356,90 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Máj 2023
Zmluva o dielo č. MAGTS2300075
MAGTS2300075
78 230,40 € KULLA SK, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Júl 2022
Rámcová dohoda MAGTS2200254 ako výsledok verejného obstarávanie pre predmet zákazky: "Dodanie interiérových košov". Trvanie zmluvného vzťahu je 6 kal. mes., resp. do vyčerpania fin. limitu dohody. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/25207/summary
MAGTS2200254
78 000,00 € EXIMA, spol. s.r.o Hlavné mesto SR Bratislava
7. September 2023
Rámcová dohoda č. MAGSP230033
MAGSP2300033
78 000,00 € SAROUTE s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2023
Rámcová dohoda MAGTS2300260 na konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov
MAGTS2300260
78 000,00 € COEDU Consulting & Education, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Január 2024
Rámcová dohoda č. MAGTS2300427
MAGTS2300427
78 000,00 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Marec 2024
Zmluva o dielo č. MAGTS2400065
MAGTS2400065
77 400,00 € Flóra Bratislava SK s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci s mestskou políciou o preplatení časti personálnych nákladov zamestnancov MPS.
MAGTS2200458
76 872,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava