Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Kúpna zmluva, ktorej predmetom je predaj pozemkov v katastrálnom území Petržalka, na LV č. 1748, parc. CKN č. 4666 a parc. č. 4667, MŠVVaŠ SR.
048806862300
2 220 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Hlavné mesto SR Bratislava
20. December 2022
Predmetom zmluvy je predaj p.č. 2040/2,4715/5,6, k. ú. Staré Mesto, p.č. 1208/3,6, 2079/1,7,9,10, 2406/3,4, k. ú. Devín, p.č. 1162/4,3, k. ú. Vrakuňa, p.č. 5580/11,10,19557/2,3, k. ú. Vinohrady, p.č. 1007/110,143, k. ú. Rača za kúpnu cenu 2 114 666,22 eur
048808092200
2 114 666,20 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Október 2023
KZ č. 04 88 0687 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, a to pozemky v registra „C“ KN: parc. č. 3397, parc. č. 3398, parc. č. 3399, parc. č. 3400, kupujúcemu - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
048806872300
2 080 000,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2022
Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostých a strážnych služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy na24 mesiacov
MAGTS2200350
2 054 016,00 € DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Október 2023
Dodatok č.10 ZoD- Nosný systém MHD 2.časť Bosáková- Janíkov Dvor- predĺženie lehoty výstavby
MAGSP2300040
2 017 173,00 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
28. Jún 2023
Predmetom zmluvy je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3141/1 – orná pôda vo výmere 8563 m2, k. ú. Vrakuňa.
048800232300
1 958 958,00 € BH 3, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Jún 2023
Rámcová dohoda – služby architektov a projektantov podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. (ďalej „Obchodný zákonník“), § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v zn. n. p. (ďalej „Autorský zákon“) a § 83 zákona č.
MAGTS2300144
1 920 000,00 € Architekti Šebo Lichý s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Október 2023
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov
MAGTS2300251
1 920 000,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Hlavné mesto SR Bratislava
13. November 2023
Kúpna zml. č. 048806982300, predaj pozemkov CKN p.č.23073/1,2,5,6,7,35,36, 23072, EKN p.č. 17072/2,k.ú. Nové Mesto.
048806982300
1 787 934,80 € CERMOS a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Marec 2024
Rámcová dohoda č. MAGSP2400001
MAGSP2400001
1 773 439,84 € Mobilita, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2023
Rámcová dohoda č. MAGTS2300084
MAGTS2300084
1 742 790,40 € OSVETLENIE, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
28. September 2023
Predmetom je zámena pozemkov vo vlastn. HM, p. č. 3667/4,6, k.ú.Petržalka, p. č. 15096/2 a nasl. k. ú. Trnávka, za pozemky vo vlastníctve SR-ŽSR p. č. 21329/100 k.ú. Trnávka, p. č. 21229/1 k. ú. Staré Mesto, p. č. 4666/15 k. ú. Rača, p. č. 1182/5 k.ú.DNV
038805892300
1 636 249,80 € Železnice Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
16. August 2023
Zmluva č. 013-PRB/2023 o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
SNBZPD000003
1 617 450,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
1. December 2023
Dodávka el. eneregie
MAGTS2300333
1 503 902,95 € G&E Trading, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
22. December 2022
Rámcová dohoda na nákup parkovacích automatov (on street) na základe ukončeného VO v počte 125ks.
MAGTS2200462
1 390 050,00 € Saba Parking SK s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. September 2022
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748.
048804342200
1 340 429,60 € BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. November 2023
Darovacia zmluva na základe Memoranda o porozumení (Memorandum of Understanding) uzavretého medzi Detským fondom Organizácie spojených národov (“UNICEF”) a HM SR Bratislavou.
UCBDZ00003
1 275 675,50 € Detský fond OSN (UNICEF) Hlavné mesto SR Bratislava
19. September 2023
Zmluva o združenej dodávje zemného plynu; č. zmluvy 5100004033
MAGTS2300265
1 245 595,01 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb- Činnosť Stavebného dozoru pre projekt " Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor"
MAGTS2300155
1 227 940,00 € METRO Bratislava a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Jún 2022
Ručiteľské vyhlásenie Strabag – prechod práv a povinností
MAG 387096/2022
1 219 075,00 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava