Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0343 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1 - orná pôda vo výmere 3 791 m2.
048803432300
500 000,00 € ANV, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. August 2023
Revitalizácia parku na legionárskej ulici
MAGSP2300026
493 433,16 € TravnikServis s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská
MAGSP2300016
471 788,88 € SIPSTAV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. December 2023
Dodatok č.13 k ZoD- NSMHD2- zmena zmluvnej ceny- valorizácia- mimoriadne udalosti
MAGSP2300060
470 596,72 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
24. Október 2023
Sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu - II.etapa
MAGSP2300042
459 290,67 € MBM-GROUP, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
5. Október 2023
Kupna zmluva na switche, routre, diskove pole a servery
MAGTS2300250
439 226,40 € CSFIT s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
30. Október 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác stavby: „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova 8 v MČ Bratislava-Petržalka“. Financované z ACC Klima
MAGSP2300044
424 161,60 € BBAU s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia VO na Balkánska - Rusovce"
MAGSP2200015
419 926,93 € ELTODO SK, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27. Október 2023
ČUNOVO I.ETAPA
MAGSP2300045
414 687,62 € COLAS Slovakia, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
28. Október 2023
Dodatok č.1 ku ZoD Panenská_2. etapa
MAGSP2300021
411 007,21 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. August 2023
Revitalizácia parku Dunajská - realizácia
MAGSP2300030
406 712,49 € INGDOP s.r.o., organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
13. Október 2022
dodatok č. 3 v súvislosti s naviac prácami pre MET-VR.
MAGTS2200390
394 574,40 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
10. Apríl 2022
Dodatok č. 1, MAGSP2100072 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016 „Mestský park v Karlovej Vsi“
MAGSP2100072
390 366,97 € TravnikServis s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
22. August 2022
Kúpna zmluva č. 05 88 0541 22 00, ktorej predmetom je kúpa pozemkov reg. C KN parc. č. 15850/36, 15850/37, 15850/42 a 15850/201, k. ú. Trnávka v prospech hlavného mesta SR Bratislava.
058805412200
386 850,00 € Sobolič Peter, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Apríl 2023
Rámcová dohoda „Dodávka, montáž a servis meračov tepla a vody v nehnuteľnostiach hlavného mesta SR Bratislavy“ s prepokladom trvania 48 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu.
MAGTS2300058
375 360,00 € Serio s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. Máj 2022
"Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova"
MAGSP2200022
374 885,18 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. Máj 2023
zameranie
MAGTS2300068
369 403,20 € EUROSENSE s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2023 pre neverejného poskytovateľa SS Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava vo výške 179 784,18 za I. polrok 2023 a 180 315,85 za II. polrok 2023. Celková suma je 360 100,02 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300007
360 100,02 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
1. Jún 2022
Zmluva o spolupráci MAGDG2200238
MAGDG2200238
350 000,00 € Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00603392 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. Máj 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní polygrafických služieb na vydávanie časopisu in.ba
MAGTS2200159
340 000,00 € Slovenská Grafia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava