Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb výsadby a starostlivosti o dreviny v extraviláne Sysľovské polia_2
MAGTS2400001
334 476,05 € Falcon Intl. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda č.MAGTS2300079 - Kancelárske potreby
MAGTS2300079
333 600,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Hlavné mesto SR Bratislava
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka na Vrakunskej ceste"
49/CB00/2024
329 182,38 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE 2021
MAGTS2200121
326 782,37 € EUROVIA SK, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. September 2022
Kúpna zmluva
MAGRS2200317
321 060,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Október 2022
OKP/2022/ 3 ks CityMaster pre komunálny podnik
MAGTS2200317
321 060,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. August 2023
Polygrafické služby - INBA 2023-2024
MAGTS2300228
320 000,00 € Slovenská Grafia a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Marec 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - NSSDR Forutnáčik N20240312001
ipz--000018
320 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
24. Október 2022
Rámcová dohoda č. MAGTS2200364
MAGTS2200364
307 600,80 € ArkanuS s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ulica, Bratislava III.
MAGTS2200120
306 193,34 € EUROVIA SK, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. August 2022
Kúpna zmluva v rámci DNS "Licencie" k výzve "Nákup softvérových licencii" - Licencie Microsoft
MAGTS2200208
303 685,20 € eSOLUTIONS s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Február 2024
KZ č. 04 88 0827 23 00 - pozemky k.ú. Rača, LV č. 400, parc. č. 988/2 ,1003/102,1012/1, podľa GP č. GP č. 31/2023,zo dňa 8.3.2023, overený pod č. G1-575/23 dňa 18.10.2023.
048808272300
301 712,16 € GULIREAL, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Marec 2024
Nákup zariadenia na úpravu ľadovej plochy so spaľovacím pohonom – presný typ: Zamboni 526 + Zariadenie na úpravu ľadovej plochy s elektrickým pohonom – presný typ: Zamboni 650 pre ZŠON
MAGTS2400066
300 000,00 € ROLMONT s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Marec 2023
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod novovytvoreného pozemku reg. C KN parc. č. 1336/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 937 m2, k. ú. Dúbravka, vytvoreného GP č. 9/2010 úradne overeným dňa 26. 2. 2010 pod č. 320/2010.
048801522300
299 870,00 € LAURIS Slovakia, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Júl 2022
"Obnova NKP - Lekáreň Salvátor"
MAGSP2200036
299 275,34 € BENSTAV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo - Bittner print 2023-2026
MAGTS2300088
285 000,00 € Bittner print s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Január 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu s názvom Obnova kritickej infraštruktúry Zimného štadióna Ondreja Nepelu v grantovom programe Fondu na podporu športu.
2023/SINV-06
282 555,38 € Fond na podporu športu Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300347
280 461,62 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava
18. Júl 2022
Predmetom zmluvy je "Zabezpečenie rádiovej komunikácie pre potreby MsP".
MAGTS2200261
272 982,50 € Technopol International, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2022
Predaj novovytvorených pozemkov podľa GP č. 32/2022 na Dobrovičovej 12, v k. ú. Staré Mesto do vlatsníctva Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
048806782200
270 395,84 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava