Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
VYKONÁVACIA DOHODAvo vzťahu k Memorandu o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačnéhoprogramu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE(ďalej len ,,Dohoda“)
2522D20032
214 500,00 € Mestská časť Bratislava - Lamač Hlavné mesto SR Bratislava
2. November 2022
Predmetom zákazky je Rámcová dohoda na poskytovanie jazykového vzdelávania, nezáväzná, až do max. výšky 214.000,-- EUR ročne na 2 roky, na základe ktorej si môže Objednávateľ objednať jazykové kurzy slovenského jazyka pre osoby s cudzineckým pôvodom rôzne
MAGTS2200397
214 000,00 € Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2023 pre neverejného poskytovateľa SS Nezisková organizácia SUN RISE vo výške 106 018,20 za I. polrok 2023 a 106 018,20 za II. polrok 2023. Celková suma je 212 036,40 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300006
212 036,40 € Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov Hlavné mesto SR Bratislava
17. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
MAGTS2300199
210 000,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. MAGSP2200016
MAGSP2200016
209 990,78 € ELTODO SK, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. Február 2024
V zmysle MAGTS2400017
MAGTS2400017
209 695,20 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava
2. Jún 2023
zmluva o spolupráci s mč Karlova Ves
MAGTS2300083
207 709,92 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava
13. December 2022
Poskytnutie fin. príspevkku na mzdy a prevádzku pre školy a šk.zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa dotácie
MAGDG2200452
206 822,57 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Hlavné mesto SR Bratislava
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo_Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V.
MAGTS2200122
204 817,94 € EUROVIA SK, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
17. November 2022
Zmluva o poskytovaní elektronických a servisných služieb.Dodanie a prevádzkovanie systému ParkSys na základe VO.Hodnota 130 800€ s DPH je odmena za plnenie po ukončení jednotlivých etáp.Čiastka 72 000€ s DPH je odmena za služby počas trvania zmluvy (48me)
MAGTS2200406
202 800,00 € PosAm, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Január 2024
Zmluva o psokytovaní servisných služieb pre parkomaty P0001-P0021. Jedná sa parkoamty spustené v roku 2022 a zmluva pre tieto parkomaty na poskytovanie servisu exspirovala.
MAGTS2400006
202 368,00 € Saba Parking SK s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300351
201 839,54 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava
19. September 2023
MAGTS2300254 - Rozšírenie diskového priestoru a ramiek
MAGTS2300254
199 819,20 € ARTINIT s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Január 2023
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu : Revitalizácia parku na Dunajskej ulici
IROP-Z-302071BYK8-73-87
198 879,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
9. Apríl 2024
„Revitalizácia parku Banšelova“
MAGSP2400014
198 279,23 € USD Lučenec s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. November 2022
KPB/2022/M31 - malý špec. automobil s nadstavbami a nosič náradia
MAGTS2200371
198 000,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 58/2023/HS, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 17375/2 – záhrada, vo výmere 323 m2, parc. č. 17375/16 – zast. plocha a nádvorie, vo výmere 145 m2, parc. č. 17375/18 – zast. plocha a nádvorie, vo výme
58/2023/HS
193 397,20 € Liedl Jozef Hlavné mesto SR Bratislava
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo na rekonštrukciu kanalizácie Plavárne Pasienky
MAGSP2300006
190 629,95 € BBAU s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - Petržalka
MAGDG2300026
189 279,96 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre
SSV/ODB/011/2022
188 022,97 € OZ VAGUS Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava