Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Predmetom zmluvy je "Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP" - časť č. 1.
MAGTS2300196
187 631,89 € Todos Bratislava s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Október 2023
Komplexná oprava a údržba plynovej kotolne Záporožská 8, Bratislava.
MAGSP2300046
186 451,66 € TZB Technológie s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt "Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka na Kutlíkovej ulici"
48/CB00/2024
185 115,69 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
12. December 2023
Dodatok č.12 k ZoD- Zmena zmluvnej ceny na základe Protokolov o skutočnej výmere vykonaných prác, zmien v Zmenových listoch a nárokov Zhotoviteľa.
MAGSP2300058
184 522,37 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
16. Február 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0076 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registrav C KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 15585/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 607 m2 zapísaného na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného mesta.
048800762300
182 100,00 € TRENDLINE, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Október 2022
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, pozemku reg. E KN p.č. 6611 , p.č. 3868/649 , p.č. 3868/380 a p.č. 3868/386 , vzniknutých na základe GP č. 55/2021 oddelením od pozemku reg. E KN parc. č. 6610.
413000522
182 036,00 € FM - Reality, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP vo výške 180 050,01 eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400027
180 050,01 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
11. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2300412
180 000,00 € ParkDots s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2300411
180 000,00 € EasyPark Slovakia s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2300409
180 000,00 € HOPIN, sr.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Marec 2024
Rámcová dohoda na profylaktické prehliadky a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení MAGTS2400054
MAGTS2400054
180 000,00 € Ksmart s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. December 2023
Kúpna zmluva - Licencie a podpora pre VxRail
MAGTS2300375
179 664,00 € ARTINIT s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Apríl 2024
kúpa pozemku 3184/129, 3193/24, 1234/190 s vecným bremenom, k. ú. Ružinov
058801682400
178 800,00 € Kitková Michaela Hlavné mesto SR Bratislava
21. Marec 2024
Revitalizácia verejneho priestoru Kazanská, naviac práce, zmena termínu
MAGSP2300052
177 259,90 € SIPSTAV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k ZoD, doplnenie AŠ o podzemnú garáž
MAGTS2200228
174 192,00 € Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult Hlavné mesto SR Bratislava
13. August 2022
Rámcová dohoda na zameranie plôch zelene na území HM SR Bratislava - časť 2
MAGTS2200229
171 799,98 € Valbek SK, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. Apríl 2024
Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, realizácia nevyhnutných doplňujúcich stavebných a reštaurátorských prác III.etapa, Dod.č.3
MAGSP2400011
170 780,21 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Proti prúdu v sume 169 466,82 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300019
169 466,82 € Proti prúdu Hlavné mesto SR Bratislava
31. Október 2022
stavebné úpravy buniek
MAGSP2200073
167 129,52 € Jozef Hamar fy H-K-H Hlavné mesto SR Bratislava
11. September 2023
Záložná zmluva Metro č.100_123_2023
SNBZZU22002
165 390,00 € Štátny fond rozvoja bývania Hlavné mesto SR Bratislava