Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva č.230279 08U01
22/2023
571 020,00 € Environmetálny fond Obec Bziny
8. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 23027908U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
241/2024
571 020,00 € Environmentálny fond Obec Bziny
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 37/2023
16/2023
109 015,63 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Obec Bziny
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo 1/2022
Zmluva o dielo 1/2022
70 854,08 € PROPACK, s.r.o. Obec Bziny
18. August 2022
Zmluva o dielo
17/2022
47 441,57 € Flora Servis Group s.r.o. Obec Bziny
1. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. E 949 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
16/2022
31 722,00 € Environmentálny fond Obec Bziny
3. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 23.12.2020
233/2024
24 938,58 € BAU-SK, s.r.o., Obec Bziny
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
142023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bziny
15. Február 2024
Zmluva o dielo
36/2024
15 480,00 € ASIO-SK,s.r.o. Obec Bziny
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo "Stavebné úpravy-oprava fasády hasičskej zbrojnice Bziny"
245/2024
6 079,80 € Rastislav Hojo Obec Bziny
29. September 2022
D O H O D A číslo: 22/20/054/54
22/2022
3 406,14 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Obec Bziny
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby -denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
81/2024
3 187,44 € Spišská katolícka charita Obec Bziny
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3220515
3 000,00 € Dobrovoľná pož. ochrana SR Obec Bziny
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce
15/2022
3 000,00 € Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú Bziny lokalita Dielnice Obec Bziny
2. Máj 2023
Zmluva č.3230516
8/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bziny
3. Máj 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
271/2024
2 890,00 € VO-TOR SK s.r.o. Obec Bziny
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby -denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022
2/2023
2 621,04 € Spišská katolícka charita Obec Bziny
10. Jún 2024
audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie výročnej správy za roky 2023-2026
286/2024
2 520,00 € ML-audit, s.r.o., Obec Bziny
22. Marec 2024
Kúpna zmluva
218/2024
1 726,20 € Agrobziny, družstvo Dolný Kubín Obec Bziny
21. December 2023
Kúpna zmluva
26/2023
1 076,00 € Miloš Havčo Obec Bziny