Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
Zmluva č. 60-000159280PO2022 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov.
60-000159280PO2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
22. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1-799153004148
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
22. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1-799152985162
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
22. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1840543
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
26. Apríl 2022
Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov - zamestnávateľská zmluva
54435439BB1638
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
26. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
110003971
0,00 € UNIQA d.d., a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
26. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
100013273
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s., Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
26. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
54435439
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra bannky, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29. Apríl 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000159280PO2022
60-000159280PO2022
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
27. Máj 2022
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel - havarijné poistenie
11-951-78901175
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
13. Jún 2022
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422406
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022BBZ26664-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
27. Jún 2022
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-10666/2021
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
29. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
40735214
0,00 € Ing. Ján Jankovič Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. Jún 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu
11-319438
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
14. Júl 2022
Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanovenia § 536 a následne Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami.
SNPMP-2022-001
0,00 € Lesostav Poprad, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
19. Júl 2022
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
SNPMP-2022-002
0,00 € V-LES SR, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Júl 2022
Komisionárna zmluva uzavretá podľa § 577 a nasl. Obchedného zákonníka v platnom znení - SOS/BirdLife Slovensko
SNPMP-2022-003
0,00 € SOS/BirdLife Slovensko Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Júl 2022
Zmluva o komisionálny predaj č.15 uzatvorená podľa § 577 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
SNPMP-2022-004
0,00 € Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Júl 2022
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru uzatvorená v zmysle § 577 - § 590 Obchodného zákonníka - TATRAPLAN s.r.o.
SNPMP-2022-005
0,00 € TATRAPLAN s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej