Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. Október 2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0748/2020
-15 921,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2017
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0536/2017
-15 763,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2013
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0956/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0615/2013
-15 655,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Máj 2015
Dodatok ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku KZ 1100027274/2013/5400/007
-15 402,10 € ELEKTRON-ETTO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. December 2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0944/2020
-15 218,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 80/2019/HYD
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 80/2019/HYD
-14 910,90 € Podnik živočíšnej výroby a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
31. August 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0002/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0590/2016
-14 777,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0753/2020
-14 479,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0277/2021
-14 471,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. November 2022
Zmena diela v rozsahu rozpočtu, ktorú tvorí príloha č. 1 a č. 2 tohto dodatku
440/2022
-14 262,94 € PEhAES, a.s. Mesto Stará Ľubovňa
25. Máj 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0274/2021
-13 984,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. September 2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_10
-13 949,62 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0280/2021
-13 881,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Január 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2016/0350 na vypracovanie správy o hodnotení stavby R4 Svidník - Kapušany, DSZ, DÚR, Oznámenie 8A po vypracovaní DÚR R4 Lipníky - Kapušany, R4 Giraltovce - Kuková a R4 Rakovčík - Radoma
DZM/2016/0350/0003
-13 807,70 € Združenie R4 Svidník - Kapušany (vedúci člen: Alfa 04 a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0513-PRB-2009 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0513-PRB-2009
-13 795,00 € Obec Ladce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. August 2014
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0204/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0591/2014
-13 677,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/335/2019
1166/2019-D1
-13 461,49 € Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0203/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0421/2014
-13 460,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0018/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0209/2017
-13 198,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0015/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0245/2017
-13 148,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR