Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.
Október
2020
Výpoveď Zmluvy o spolupráci
497/2020
0,00 € Finančné centrum, a.s., Národný ústav detských chorôb
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 k dohode o splátkach č. RH_2020_01464
1
0,00 € Anna Rebrošová, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202024221_Z
1
0,00 € T.Z.M., s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30.
Október
2020
Dodatok č. 2
496/2020
0,00 € Pediatria Trnávka, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041R446
1
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-170-01839
Dodatok č.1
0,00 € PhDr. Kristína Mojžišová, PhD. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 31.03.2020 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Dodatok č. 1
8 778,40 € Bockhold Gruppe Slowakei s.r.o. Univerzitná knižnica v Bratislave
30.
Október
2020
Dodatok č. 2
ÚVTOS-56-3/34-2020
2,40 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca BETPRES s.r.o.
30.
Október
2020
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.6
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Október
2020
Dodatok č.2 k Dohode o vykonávaní opatrení SPODaSK pre dieťa a rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
Dodatok č.2
0,00 € Balogová Oľga Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
30.
Október
2020
Oznámenie o odstúpení od Dohody o starostlivosti a vedení SMV
Oznámenie o odstúpení od Dohody o starostlivosti a vedení SMV
0,00 € Domos Július, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
30.
Október
2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 0320190036-000-00
1004/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30.
Október
2020
Dodatok č.21
č.21
31 631,21 € Eurozel s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 k zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Košice Ministerstvo financií SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 199/2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 199/2020
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30.
Október
2020
DODATOK č. 3 k Z m l u v e o nájme nebytových priestorov č. 16/2015
3
0,00 € ACSS, spol. s r.o. Fond na podporu umenia
30.
Október
2020
DODATOK č. 1/2020 k Zmluve o uskladnení a zabezpečení likvidácie živočíšneho odpadu č. j. : 275/2016/UVLF
275/2016/UVLF_1/2020
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Parazitologický ústav Slovenská akadémia vied, Košice
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/37/54E/1558 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1
0,00 € Marianna Adamčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie uzavretej dňa 11.08.2020, účinnej od 14.08.2020
Dodatok č. 1
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Vysoká škola múzických umení
30.
Október
2020
DOHODA o skončení dohody č. 20/37/54E/1042 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
DOHODA o skončení dohody č. 20/37/54E/1042
0,00 € Oksana Andrych Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov