Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 27/571, ktorý znižuje jednotkovú cenu za služby zahŕňajúce analytické, projektové, vývojové a implementačné služby, služby systémovej integrácie a údržby systému integrovaného informačného systému MO SR na báze SAP
6500000011
Doplnená
0,00 € SEVITECH, a. s., Beset, spol. s r. o., Soimco, s.r.o. ÚIA
2. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory
201105
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
3. Marec 2011
Zmluva č.6428/2010/160 o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
CRZč.1870/2011/LSR
Doplnená
6 005,68 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica Ing.František Senderák a manželka Silvia Senderáková
3. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
046/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
939 397,24 € CELIM Slovakia Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
3. Marec 2011
Zmluva o výpožičke č.1/2011
1/2011/MSA
Doplnená
0,00 € Slovenská národná galéria v Bratislave Múzeum vo Svätom Antone
3. Marec 2011
Návrh poistnej zmluvy
60 603 51 48
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
4. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
022/2009/4.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
4. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010109
ZML 27/2010 RE/01
Doplnená
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
4. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010106
ZML 25/2010 RE/02
Doplnená
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
4. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010108
ZML 26/2010 RE/01
Doplnená
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
4. Marec 2011
Zmluva o pripojení
IU/2011/70027
Doplnená
702,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
4. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
IU/2011/70026
Doplnená
0,00 € HTK Mobile, s.r.o, obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na základe splnomocenstva IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
4. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
119/2010/2.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní stravovania v ubytovacom zariadení PF KU na IJP v Levoči
ZML 44/2011 RE
Doplnená
0,00 € RUMA s.r.o., Slávkovská 858/13, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7. Marec 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 41/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Gustiňák Hagman, HG združenie, Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
017/2010/1.2/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7. Marec 2011
Kolektívna zmluva na rok 2011
ÚVV-15-2/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ÚVV v Nitre
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
012/2010/2.1/OPV/D01
Doplnená
0,00 € ARISTO, s.r.o., Nám. L. Novomeského 11, 040 01 Košice- Staré Mesto Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7. Marec 2011
dodatok č. 1
NFP č. Z2714013018201
Doplnená
0,00 € Informačné centrum mladých Banská Štiavnica MPSVR SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 2
NFP č. Z2714013014901
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DSS Turie MPSVR SR