Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
6300242473
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59
23. August 2023
Zmluva _ 80 _ 2023 o združenej dodávke zemného plynu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na rok 2024
80/2023
Doplnená
337 608,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Máj 2023
Zmluva o dodávke plynu
UVN-43-024/2023-024
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. Október 2023
Príloha č. 13 Zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení
20242
Doplnená
0,00 € Energetika Sereď s.r.o Mestský bytový podnik, spol. s r.o.
24. November 2023
Kúpna zmluva č. Z202310462_Z na dodávku zemného plynu pre rok 2024
119/2023
Doplnená
200 421,26 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
6. November 2023
Zmluva o zabezpečení zberu použitého textilu, odevov a obuvi
69/2023
Doplnená
0,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. Obec Krakovany
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 1/2023
Doplnená
1 998,29 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
28. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
617
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v pri Centre pre deti a rodiny Dedina Mládeže, Centrum pre deti a rodiny Nitra
28. November 2023
PZ o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
PZ o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č.11- 424832
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0041/16/2023-00173
220/2023
Doplnená
19 000,00 € noemo, s.r.o. Košice Región Turizmus
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVH8-76-98 TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „O
108/2023
Doplnená
36 580,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Krajské múzeum v Prešove
29. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
15/2023
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín KATOLÍCKA UNIVERZITA
29. November 2023
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
OU-PO_ZM_MPO-44-2023_2023
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Belá nad Cirochou
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta P0203
Zmluva o nájme hrobového miesta P0203
Doplnená
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Ing. Marta Radosová
29. November 2023
Zmluva o dielo
009
Doplnená
11 964,00 € VHPROJEKTY, s.r.o. Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ