Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Dohoda o prenájme nebytových priestorov
28/DF/2024
Doplnená
2 000,00 € SERVIAT, s. r. o. Vysoká škola múzických umení
19. Marec 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
19/2024
Doplnená
0,00 € DIVKO, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
19. Marec 2024
Partnership Agreement_DanubeSediment_Q2
13/DOD/2024/300/2453
Doplnená
186 480,40 € University of Natural Resources and Life Sciences Výskumný ústav vodného hospodárstva
19. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
Z/027/2024
Doplnená
255,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Marec 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla číslo: B/MŠ/2006
B2/MŠ/2006
Doplnená
0,00 € Bytkomfort, spol. s.r.o. Nové Zámky Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb reklamy
Z - 7/2024
Doplnená
360,00 € Európsky zoznam firiem s. r. o. Obec Blesovce
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
IV./736/2024/R
Doplnená
520,00 € Historický ústav SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA na opakované dodávky tovaru
ÚVTOS-00848/36-2024
Doplnená
57 170,40 € Food Factory Slovakia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
18. Marec 2024
Dohoda o splátkach
B0160649
Doplnená
579,95 € Orange Slovensko, a. s. Obec Lúčka
18. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 0101/0023/24
0101/0023/24
Doplnená
36 600,00 € TERMOCOM s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2024
Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 5001NSP1000114
Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 5001NSP1000114
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
1640/2024
Doplnená
5 500,00 € MedSystem s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
14. Marec 2024
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. UVVaUVTOS-01153/34-PO-2024 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
č. UVVaUVTOS-01153/34-PO-2024
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Základná škola Prostĕjovská 38, Prešov
15. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí FP na podporu, ktorých predmetom je poskytovanie OS, uzatvorená v rámci NP "Podpora opatrovateľskej služby" aktivity "Poskytovanie príspevku na OS ako súčasť systémovej zmeny" podaktivity 3 "Zachovanie podpory výkonu OS"
24/02/054/23
Doplnená
0,00 € Obec Lozorno Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03766-Z
SPO-V03-03766-Z
Doplnená
19 000,00 € Jarmila Tóthová Slovenská agentúra životného prostredia
15. Marec 2024
Kúpna zmluva
1434/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok URBÁRI, s.r.o.
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nehnut.majetku štátu
01/2024
Doplnená
3 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská stavebná inšpekcia
15. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03401-Z
SPO-V03-03401-Z
Doplnená
19 000,00 € Jaroslav Gazdič Slovenská agentúra životného prostredia
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 02/2023
Dodatok č. 1
Doplnená
0,00 € VE Telek s.r.o. Obec Dolné Saliby
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti šikany kyberšikany
KŠ/ZO/2024NRŠ16041-2
Doplnená
0,00 € Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti Základná škola, Školská 846, Zemné