Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/088-02/2023 K NR SR
Doplnená
120 400,00 € Bc. Martin Michalčin Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
039/2024/TnUAD
Doplnená
20,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Marec 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve na prevod nehnuteľností medzi účastníkmi Obec Kosihy nad Ipľom - STO s.r.o.
V67/24
Doplnená
0,00 € Obec Kosihy nad Ipľom STO s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych výkonov
040/2024/01
Doplnená
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín Gastro - Oftal - med s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/014-03/2023 K NR SR
Doplnená
65 403,00 € GREMAU s.r.o., konateľ Matúš Greško Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01589-Z
SPO-V03-01589-Z
Doplnená
19 000,00 € Bc. Peter Purgat Slovenská agentúra životného prostredia
7. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
2024/402-HM
Doplnená
0,00 € Ministerstvo obrany SR Vojenská technický a skúšobný ústav Záhorie
7. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2024_NZ
Doplnená
225,00 € Základná škola, SNP 1, Humenné Miroslav Jevič
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73AMHO000124
73AMHO000124
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
PZ 9028431
Doplnená
179 854,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Rozpočtová organizácia LUKUS
7. Marec 2024
„Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Horná Lehota“
ZMLUVA O DIELO č. 0116/2024
Doplnená
9 000,00 € Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Príkazná zmluva
532024
Doplnená
1 106,00 € Benjamín Baláž Veľká Čalomija
7. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 943/2024/LSR
943/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ VLARO s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 13I01-22-V02-00093-Z01.
16-2024-280
Doplnená
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce
7. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
13I01-22-V02-00093 - Z01
Doplnená
0,00 € Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Marec 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
MZ_2024_02_Date_19_01_2024
Doplnená
2 940,00 € Procurio s.r.o. Obec Havaj
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
202411
Doplnená
577,80 € Ján Škerda, Valéria Maťkuliaková, Rastislav Škerda, Vladimír Škerda, Peter Kuľašník Obec Zuberec
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024
01/2024
Doplnená
1 813,08 € Jozef Juhász, Zsolt Varga, Igor Bari, Katarína Derencsényiová, Róbert Szívos Obec Bátka
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 12/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
82/2024
Doplnená
400,00 € Divadelný súbor MÚZa Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA - pozemok - uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
24011
Doplnená
1 990,00 € Obec Mníšek nad Hnilcom Vladimír Hudec, Mgr.