Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
PZ 9028431
Doplnená
179 854,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Rozpočtová organizácia LUKUS
7. Marec 2024
„Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Horná Lehota“
ZMLUVA O DIELO č. 0116/2024
Doplnená
9 000,00 € Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Príkazná zmluva
532024
Doplnená
1 106,00 € Benjamín Baláž Veľká Čalomija
7. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 943/2024/LSR
943/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ VLARO s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 13I01-22-V02-00093-Z01.
16-2024-280
Doplnená
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce
7. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
13I01-22-V02-00093 - Z01
Doplnená
0,00 € Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Marec 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
MZ_2024_02_Date_19_01_2024
Doplnená
2 940,00 € Procurio s.r.o. Obec Havaj
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
202411
Doplnená
577,80 € Ján Škerda, Valéria Maťkuliaková, Rastislav Škerda, Vladimír Škerda, Peter Kuľašník Obec Zuberec
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024
01/2024
Doplnená
1 813,08 € Jozef Juhász, Zsolt Varga, Igor Bari, Katarína Derencsényiová, Róbert Szívos Obec Bátka
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 12/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
82/2024
Doplnená
400,00 € Divadelný súbor MÚZa Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA - pozemok - uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
24011
Doplnená
1 990,00 € Obec Mníšek nad Hnilcom Vladimír Hudec, Mgr.
6. Marec 2024
Realizácia etnografickej expozície v zrekonštruovanej Hospodárskej budove s názvom Kúria Zuzana
Zmluva o dielo - 1/2024
Doplnená
204 991,06 € Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
6. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-04/2023 K NR SR
Doplnená
77 400,00 € Ing. Petra Kalivoda Punová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. Marec 2024
Dohoda o zriadení vecného bremena
011/2024/TVK
Doplnená
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Katarína Majzlánová
5. Marec 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ SPOLOČNÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2024_NIVaM_KGR_025
Doplnená
1 500,00 € Katarína Kotuľáková, Jana Fančovičová, Peter Demkanin Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. Marec 2024
Rámcová dohoda
7/2024
Doplnená
0,00 € GRM - Trade, spol. s r.o. Reedukačné centrum, Biele Vody
5. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2024/1-1
2024/2-1
Doplnená
0,00 € Lookout s. r. o. Obec Lesnica
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2024
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
3/2024
Doplnená
584 492,40 € Ing. Milan Štupák - IVS Obec Lechnica