Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme
73/2024
Doplnená
13,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) U9,a.s.(nájomca)
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 11/2024 - II.Q
CRZ-2786-2024-LSR
Doplnená
36 950,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Peter Vrba Salix
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2300/2024/LSR
2300/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ DRIMTEX, s.r.o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2301/2024/LSR
2301/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2303/2024/LSR
2303/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ G-FOREST s.r.o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 09/2024 - II.Q
CRZ-2778-2024-LSR
Doplnená
13 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Orémusz s.r.o.
12. Apríl 2024
Zámenná zmluva uzatvorená podľa ust. § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Zámenná zmluva
Doplnená
0,00 € Obec Horná Mičiná Ing. Elena Hegerová PhD., Ing. Juraj Miškovič
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
18/O/24
Doplnená
2 419 134,25 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Zmluva č. GZ11/07/SŠ-UR/03/24 o duálnom vzdelávaní
GZ11/07/SS-UR/03/24
Doplnená
0,00 € INTERCABLE s.r.o. Spojená škola, Štúrova 848, Detva
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2316/2024/LSR
2316/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Milan Dorkin
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04091-Z
SPO-V03-04091-Z
Doplnená
19 000,00 € Mgr. Miroslava Kerestešová Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
Z M L U V A č. 232071 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232071 08U02
Doplnená
600 000,00 € Environmentálny fond Obec Malinovo
11. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005193, názov projektu: Kanalizácia Brekov - stokový systém západ, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWK1
483/2024
Doplnená
1 044 817,98 € Úrad vlády SR Obec Brekov
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024
ZOV 2/2024
Doplnená
0,00 € Slovenská národná galéria Východoslovenské múzeum v Košiciach
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
7442/2023/LSR
Doplnená
0,00 € Juraj Sičák Ing. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
11. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002567, názov projektu: Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom výstavby budovy Materskej školy, kód projektu v ITMS2014+: 312061S827
507/2024
Doplnená
500 149,51 € Úrad vlády SR Obec Fričovce
11. Apríl 2024
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o.- Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o.- Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
11. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
05/2024/OPS-44
Doplnená
47 988,00 € Šipkovský s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 81/2024/TANAP
81/2024/TANAP
Doplnená
365 244,00 € GeneTica s.r.o. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003877, názov projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061ARR5
322/2024
Doplnená
179 999,99 € Úrad vlády SR Obec Markušovce