Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Najčastejšie kladené otázky

Aktualizácia k 1.4.2022: Povinnosť uviesť link na verejné obstarávanie

1.4.2022 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 48/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Ku zmluve je potrebné uviesť priamy odkaz vo forme Uniform Resource Locator (URL) na profil verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v časti určenej na sprístupnenie informácií o verejnom obstarávaní, v ktorom bola zmluva uzatvorená, ak je zmluva uzatvorená na základe verejného obstarávania.

Ide teda o link na profil verejného obstarávateľa na portáli ÚVO - konkrétny predmet zákazky resp. konkrétne verejné obstarávanie. Pokiaľ verejný obstarávateľ / obstarávateľ / osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní využíva iný elektronický prostriedok (na zákazky s nízkou hodnotou, ktoré nezverejňuje na portáli UVO), využije link z tohto elektronického prostriedku. Opäť uvedie presný odkaz na konkrétnu zákazku. Pokiaľ na zákazku s nízkou hodnotou nevyužíva žiaden elektronický prostriedok, môže uviesť link na svoje webové sídlo do časti, kde zverejnil informácie o konkrétnom verejnom obstarávaní (ak je to relevantne). Pokiaľ neurobil ani to, link neuvedie.
 

Právne otázky
 

1. Kto je povinný zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv?

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s výnimkou Národnej banky Slovenska.

Pozor zmena k 31.3.2022 v § 5a ods. 6: Výnimku z povinného zverejňovania má už len Národná banka Slovenska. Povinnosť zverejnovať zmluvy v zmysle tohto zákona majú teda aj povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50% účasť.

Povinné osoby, na ktoré sa do 31.3.2022 vzťahovala výnimka a nemuseli zverejňovať svoje zmluvy prostredníctvom CRZ, v registri zverejňujú len nové zmluvy. Staré zmluvy sa v registri dodatočne nezverejňujú.


V Centrálnom registri zmlúv sú povinné zverejňovať zmluvy:

Poznámka: od 31.3.2022 aj tie povinné osoby, na ktoré sa doteraz vzťahovala výnimka podľa § 5a ods. 6 (napr. rozpočtové organizácie samosprávy, školy, obecné s.r.o. a pod.).


2. Ktoré náležitosti zmluvy je potrebné pri jej zverejnení vylúčiť (tzv. začierniť)?

Podľa § 5a ods. 4 zákona ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.
 
Podľa § 5a ods. 13 zákona povinná osoba alebo účastník zmluvy  podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak ide  o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností, je potrebné zverejniť aj označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu.
 
 Obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v § 8 až 11 zákona. Povinná osoba nezverejní informáciu, ktorá: Podľa § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu“.
 
Povinná osoba môže sprístupniť osobné údaje fyzickej osoby len vtedy, ak to ustanovuje zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

V § 9 ods. 3 je uvedený okruh osôb, ktorých osobné údaje povinná osoba sprístupní a rovnako je uvedený aj rozsah týchto osobných údajov (titul, meno, priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu). Vždy je potrebné anonymizovať:  
Informácie označené  ako dôverné v zmluve, ktorá sa má zverejniť, sa podľa § 271 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, nepovažujú za dôverné a povinná osoba je povinná aj takéto informácie zverejniť v Centrálnom registri zmlúv.
 
Podľa zákona porušením alebo ohrozením bankového tajomstvaobchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a zákona.
Ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona nezverejňuje, je účinné bez jeho zverejnenia.
 
Povinná osoba nemusí zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú:  
Možnosti nezverejnenia vyššie uvedených častí je však potrebné v záujme dosiahnutia účelu zákona aplikovať skôr výnimočne a selektívne na vymedzenú časť ustanovení zmluvy.

 

3. Kedy je možné zverejniť len informáciu o zmluve?

 
Namiesto zmluvy sa podľa § 5a ods. 3 zákona zverejňuje informácia o uzatvorení zmluvy  ak ide: Uvedené však neplatí, ak sa zmluva uzavrela s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom.
 

4. Ako má povinná osoba postupovať, pokiaľ nezverejnila včas zmluvu?

 
Príklad 1: V zmluve je uvedený konkrétny dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy ale zmluva nebola do uvedeného dátumu zverejnená, zverejnená bola až po uplynutí tohto dátumu.
 
Zmluva nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, a to bez ohľadu na dátum nadobudnutia účinnosti uvedený v zmluve. V záujme predchádzania takýmto situáciám odporúčame v zmluve, pokiaľ je v nej uvedený konkrétny dátum nadobudnutia účinnosti,  uvádzať nasledovné: „Zmluva nadobúda účinnosť dňa ......., najskôr však deň nasledujúci po dni  jej zverejnenia v súlade so zákonom“.
 
Príklad 2: Povinná osoba nezverejnila zmluvu ani do troch mesiacov odo dňa jej uzavretia.  
 
Zverejnením predmetná zmluva účinnosť nenadobudne, pretože podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
 

5. Keď povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, je povinná ju zverejniť aj na svojom webovom sídle?

 
Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná  zverejniť ju na svojom webovom sídle. Podľa § 5a ods. 9 zákona sa na webovom sídle povinnej osoby zverejňuje len zmluva, ktorá sa nezverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
 
 

6. Pokiaľ sú obe zmluvné strany povinné zverejniť zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, musia obe zmluvné strany zverejniť vlastne tú istú zmluvu?

 
Áno, pokiaľ sú obe zmluvné strany povinnými osobami, ktoré zverejňujú zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, sú povinné zverejniť tú istú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, pričom  rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.
 
 

7. Ktorý dátum účinnosti platí, pokiaľ obe zmluvné strany zverejnili zmluvu v rôznych dňoch s dátumom účinnosti s dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia?

 
Podľa § 5a ods. 13 prvá veta zákona „Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy“. To znamená, že zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


 

Technické otázky

 

1. Aký je postup na registráciu povinnej osoby v Centrálnom registri zmlúv?

Povinnú osobu zaregistrujete zaslaním žiadosti o registráciu povinnej osoby na Úrad vlády SR.
 

2. Ako má povinná osoba postupovať, pokiaľ potrebuje pre svoju organizáciu vytvoriť ďalší užívateľský účet?

Ďalší užívateľský účet pre Vašu organizáciu Vám vytvorí lokálny administrátor ministerstva, alebo ústredného orgánu štátnej správy, pod ktorý patríte/ktorý je Vaším zriaďovateľom.
Ak je povinná osoba subjektom verejnej správy, žiadosť sa zasiela na užívateľskú podporu CRZ crz-support@vlada.gov.sk.
 

3. Ako má povinná osoba získať potvrdenie o zverejnení dodatku, ktorý bol zverejnený pod zmluvou?

Potvrdenie o zverejnení dodatku môžete získať zaslaním žiadosti o potvrdenie na adresu crz-support@vlada.gov.sk. V žiadosti je nutné uviesť ID dodatku. 
 

4. Ako má povinná osoba postupovať, keď uvedie v informáciách o zmluve nesprávny údaj, alebo zverejní nesprávnu prílohu?

V prípade uvedenia chybných údajov je potrené zaslať žiadosť o editáciu zmluvy/dodatku na adresu crz-support@vlada.gov.sk. V žiadosti je nutné uviesť ID zmluvy/dodatku, požadovanú opravu, prípade výmeny prílohy aj správny PDF súbor a odôvodnenie úprav. Pri opravách nie je možné vykonať kompletnú editáciu (úprava všetkých položiek). Všetky žiadosti o úpravy sú evidované.Žiadosti, ktoré nebudú zaslané na vyššie uvedený email, nebudú akceptované.
 

5. Ako má povinná osoba postupovať, pokiaľ  zabudla heslo na účte Centrálneho registra zmlúv?

V prípade zabudnutého hesla je možné si ho nechať zaslať na email, ktorý je vyplnený v užívateľskom profile. Po zadaní nesprávneho hesla je potrebné kliknúť na „Zabudli ste heslo?“: a vyplniť požadované údaje. Po zadaní nesprávneho hesla je účet zablokovaný na 10 minút, kedy nie je možné prihlásenie ani s platným heslom. Preto pokus o prihlásenie opakujte až po uplynutí tohto časového obdobia.
 

6. Ako má povinná osoba postupovať, pokiaľ si zablokovala účet pri prihlasovaní sa na Centrálny register zmlúv?

V prípade, že je Váš účet zablokovaný, obráťte sa na lokálneho administrátora ministerstva alebo ústredného orgánu štátnej správy, pod ktorý patríte/ktorý je Vaším zriaďovateľom. 
 

7. Môžu na jednom účte zverejňovať zmluvy viacerí pracovníci povinnej osoby naraz?

Technicky je možné, aby jeden účet používali viacerí používatelia simultánne, avšak nie je to odporúčané. Každý užívateľ by mal mať vytvorený svoj vlastný účet (napr. z dôvodu identifikácie osoby, ktorá zmluvu vystavila).
 

8. Čo je to ID číslo zmluvy/dodatku?

ID je unikátnym identifikátorom zmluvy/dodatku v rámci systému CRZ. ID zmluvy je možné zistiť v rámci administrácie (na spodnej časti  strany so zmluvou) alebo priamo z jej adresy: http://crz.gov.sk/index.php?ID=834584
 

9. V akom formáte sa zverejňuje zmluva?

Všetky prílohy v CRZ musia byť zverejňované vo formáte PDF (Portable Document Format). Zverejňované prílohy musia spĺňať vyhlášku MIRRI o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

 
V prípade akýchkoľvek ďalších technických otázok  píšte na crz-support@vlada.gov.sk