Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-00573
18-110-00573
2 026,00 € Základná škola s materskou školou - Основна школа з матерьсков школов, Klenová 111 Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2577.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou - Основна школа з матерьсков школов - Bajerovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Február
2014
Príkazná zmluva
OALI/018/14/2/14
246,50 € Шишкoвскaя Bера Baсильевна Slovenská národná akreditačná služba
29.
Apríl
2013
Kúpna zmluva
40/2013/SE/323
2 058,96 € Государственное предприятие, Украунский Государственый расчетный, Центр международных перевозок Železnice Slovenskej republiky
3.
Júl
2014
Príkazná zmluva
OLIS/159/14/5/14
600,00 € Недялков Сашо, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-110-01049
19-110-01049
2 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-180-00675
18-180-00675
Doplnená
3 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-00674
18-120-00674
3 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
22.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-130-01047
19-130-01047
500,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
22.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-180-01044
19-180-01044
2 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23.
December
2016
Dodatková dohoda №3 k Zmluve č. 2015/07-15
D034660799/2016
0,00 € ООО „Nezávislá analytická agentúra v oblasti ropného a plynárenského sektoru“ TRANSPETROL, a. s.
5.
September
2017
Dodatková dohoda č. 4 k zmluve č. 2015/07-15 z 23.07.2015 na poskytnutie služieb, týkajúcich sa monitoringu masovokomunikačných prostriedkov
D044660799/2017
0,00 € ООО „Nezávislá analytická agentúra ropného a plynárenského sektoru“ TRANSPETROL, a. s.
12.
Marec
2013
Dodatok č. 2 k ZoD
1211
0,00 € Neverejná akciová spoločnosť „Centrum metrologického zabezpečenia“ (ZАО „Centr МО“), TRANSPETROL, a. s.
20.
Február
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
Dodatok č.1 k dohoda č. 103-§50a-PS-2012-B a G FINANCE.pdf
0,00 € B α G FINANCE PROFIT group,s.r.o. Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23.
Júl
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
182/§52a/2014/ŠR/KE
0,00 € ˇˇStátne divadlo Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Jún
2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_TO-7-31_2011_2011
300,00 € Michaela ˇY Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8.
Marec
2012
Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR
GRZVJS-32-29/11-2012
289,43 € ÚVTOS a ˇUVV v Leopoldove Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7.
Máj
2019
Zmluva o prevode hnuteľného majetku štátu
282
40,00 € ˇUstredie práce,socialnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
1.
Apríl
2019
Zmluva o partnerstve podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
16/JA/77/2019
0,00 € ˇUstredie práce soc. vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Poprad
28.
November
2017
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 209/114/2016
316/2017
243,00 € SR, ˇUstredie práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »