Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
4.
Október
2019
Dohoda č. 19/32/051/65 o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy
19/32/051/65
0,00 € Základná škola s materskou školou Bušince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
September
2016
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra
11/2016
0,00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce Detský domov Lastovička
30.
Máj
2019
Zmluva č. ÚpIA-180-87/2019 - rukávové znaky objednávka č. 18
ÚpIA-180-87/2019
1 500,00 € MÁRIA CHILOVÁ Úrad pre investície a akvizície MO SR
24.
November
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.14/27/52A/93 Obec Župkov.pdf
Doplnená
163,20 € Dohoda č.14/27/52A/93 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
25.
Máj
2012
Small Grant Agreement No. SAMRS/SG/2012/01MN
SAMRS/SG/2012/01MN
5 000,00 € ZÚ Peking , Mongolsko Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
9.
Marec
2012
Rámcová dohoda č. 2/2011 PS SR, š.p. uzavretá podľa par.11 a par.64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a par.269 ods.2 Obchodného zákonníka
Rámcová dohoda č. 2/2011
Doplnená
0,00 € DATAMARS, SA Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
5.
December
2012
Zmluva o pripojení k distibučnej sieti
8026041112
0,00 € SPP distribúcia a.s. Detský domov, Púchov
10.
November
2011
Zmluva o dodávkach hydiny
ÚVTOSaÚVV-2-32/32-2011
0,00 € NOWACO Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove
2.
Február
2012
Zmluva o ubytovaní
ÚVV-4-08/32-2012
0,00 € Ústav na výkon väzby v Žiline Šefranko Jaroslav
22.
Máj
2014
Zmluva o vytvorení diela
784/CVTISR/2014
0,00 € Ivana Škodová Mgr. Centrum vedecko-technických informácií SR
9.
December
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2015/SVPUBA, dodatok č.2
0,00 € Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p
18.
Apríl
2017
Kúpna zmluva č. 17-02-25-2017
3263-2017-LSR
0,00 € Milan Obšitník LEOD OZ Vranov
25.
Máj
2015
Nájomná zmluva
070/01/2015/31
700,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2877 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2877
0,00 € Ing. Mgr. Barbora Beňová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
September
2019
Zmluva o dielo
UVN-36-62/2019-062
Doplnená
621 814,83 € KLIMATI-ČP, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
21.
September
2016
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201625043_Z
I/54/2016/OVO/RUK
0,00 € ITSK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
3.
Júl
2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 202/2012/03/08
5125/2012/LSR
52 260,00 € VEGETATIO, s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
3.
December
2014
Dodatok k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k dohode č.20/§52 /2014/TO
0,00 € Obec Závada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany;
12.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2743 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2743
0,00 € Baisers, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
Február
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
13/§51/2013/NP
0,00 € Štefánia Jankajová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »