Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
14.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
19/39/054/121
0,00 € Obec Breznica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
22/2019
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Snina
14.
Október
2019
Zmluva č. Podpora OaK 01 2019
371_2019 Zmluva č. Podpora OaK 01 2019
52 212,00 € AXON PRO spol. s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
14.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700280
594,67 € JÁN MOCHNACKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194300467
315,90 € RUDOLF HORVÁTH Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4190500060
414,80 € MARTIN MESÁR Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
2019/149
0,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
14.
Október
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
76398/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hviezdoslavov
14.
Október
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu a ostatného odpadu č. 033/2019
474/2019
2 482,90 € AGB ekoservis, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42624-1
2019-42624-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Gabriela Páleníková
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-40257-1
2019-40257-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Miroslava Petrincová
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-43583-1
2019-43583-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Viktória Plešivčáková
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-43884-1
2019-43884-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Emilia Pastor
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-43883-1
2019-43883-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Natalia Ostrowska
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-43394-1
2019-43394-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Sergey Stetskov
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-43521-1
2019-43521-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Michal Pach
14.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
ZML-2019/1-930:191006
0,00 € Projekty PO, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14.
Október
2019
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship 51910859
190010/339/2019
0,00 € International Visegrad Fund Ekonomická univerzita v Bratislave
14.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10038/2015/Hubová/0920/IFI_DODATOK č.1
3,92 € Darina Zelencová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 963/2019 RE
522,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Gregocká Veronika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »