Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78148/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Púchov
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1053578
2 000,00 € Čavajda Martin Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78158/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Gemerské Teplice
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1053614
5 280,00 € Cigánková Vlasta Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78154/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Zubák
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78162/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Muráň
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78168/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
23.
Január
2020
Zmluva o vydaní a používaní certiikátu pre autentifikáciu webového sídla č. 20200186
28_2020 Zmluva o vydaní a používaní certiikátu pre autentifikáciu webového sídla č. 20200186
117,51 € Disig, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
23.
Január
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 20/19/060/1
568,89 € Jana Grochalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
23.
Január
2020
Dohoda o splátkach č.p.CPBA-OU-2019/003535-002
CP-BA_ZM_CPBA-OU-2019-003535-002_2019
6 250,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Lanceros,s.r.o.
23.
Január
2020
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2019/2020
ZML 39/2020
905,00 € Daniel Markovič, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
23.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-26-11/2020
96,48 € Peter PAVLÍK Ministerstvo obrany
23.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre súťažiacich žiakov ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti OÚ BA v roku 2020
OU-BA-OS1-2020/034571
500,00 € Základná škola Prokofievova Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
23.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
plrb-35-28/2020
19,00 € Juraj BIČAN Ministerstvo obrany
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_05
300,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Hudobný fond
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-027/2019/Hrašovík/SO614-00/029/Geoplán
216,55 € Imrich Lenhardt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2019/OC
659/2020/NPPC-VÚŽV
1 267,70 € B. S. J., s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 68/2019/OC
657/2020/NPPC-VÚŽV
496,78 € Vinohrady Jasová, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23.
Január
2020
D o h o d a č.20/41/059/7 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a č.20/41/059/7
0,00 € VENERE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
01/2020
0,00 € PZS Orava, s.r.o. Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »