Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
17.
December
2018
Dodatok Ponuka E. Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny
05/11/2011
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom diele č. 113/2018-A
D-113/2018-A
0,00 € PhDr. Sylvia Kummer Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2017 uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení n. p. a v nadväznosti na § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení n. p.
01/08/2017
9 600,00 € SYSKOS, s.r.o., Kúpeľná 3, 811 02 Bratislava, IČO: 35849517 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
December
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.7.2018
č.1
0,00 € VAD spol. s. r. o. Národný onkologický ústav
14.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55120210
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Viktória Guláková
14.
December
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Chynorany Slovenská agentúra životného prostredia
14.
December
2018
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201837252_Z
1
1 021,05 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
14.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Bátovce Slovenská agentúra životného prostredia
14.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme ev. č. 1407/2016 uzavretej v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1499/2018
0,00 € Caty café, o. z. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
December
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
81 852,40 € Obec Veľké Ripňany Slovenská agentúra životného prostredia
14.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9701/0038/2018
1
2 928,22 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9701/0039/2018
1
4 615,76 € DIOS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.
December
2018
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Mobilita zamestnancov orgánu auditu"
1/2018
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vlády SR
14.
December
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041ZA060120
Dodatok č.1
59 741,00 € Poľnohospodárske družstvo Magura Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
December
2018
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK3-2017-001425
0,00 € Zdravé regióny Sekcia európskych programov
14.
December
2018
Dodatok č. 2 Rámcovej dohode o poskytovaní ochranných zabezpečovacích služieb č. 6/2017 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
02/06/2017
0,00 € BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
December
2018
Dodatok k zmluve č. A12945316
Dodatok k zmluve č. A12945316
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
14.
December
2018
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu 6300234003
dodatok č. 03
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
14.
December
2018
DODATOK č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/04/50J/28_1
0,00 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
December
2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
5
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Opatovská cesta 101,Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>