Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-45/2019/SOIROPPO3-302031G878/01
MK-45/2019/SOIROPPO3-302031G878/01
0,00 € BeOnMind s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
25.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G452
4
0,00 € Obec Ohrady Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
September
2020
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/009
7
0,00 € Mesto Vráble Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k dohode 20/37/059/17 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodatok č. 1
0,00 € Klub sclerosis multiplex v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
September
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/V160
1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
50 000,00 € D.N.A. s.r.o. Audiovizuálny fond
25.
September
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K708
5
0,00 € Obec Veľká Čausa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
September
2020
DODATOK č.1
1
6 660,00 € Andrej Hnatič - MAHNAT LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
25.
September
2020
DODATOK č.1
1
5 550,00 € Mária Smoleňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
25.
September
2020
Dohoda o ukončení nájmu služobného bytu
SHNM-OSNM4-2019/000947-046-DO1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Tomáš Andok
25.
September
2020
Dohoda o ukončení nájmu služobného bytu
SHNM-OSNM4-2018/000764-039-DO2
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Hynek Zumr
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-35/2020/SOIROPPO3-302031G686/01
MK-35/2020/SOIROPPO3-302031G686/01
0,00 € Kamenárstvo Maniš, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
25.
September
2020
Dodatok č. 1/2020 k Dohode č. 19/22/059/83
Dodatok č. 1/2020
0,00 € Ing. Renata Kovalčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Dohode o použití cestného motorového vozidla
HZS_D01_27-2020_2020
0,00 € Peter Kún Horská záchranná služba
25.
September
2020
Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305
46000829
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/15/54E/2661 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č. 1
0,00 € Ladislav Szőllősi - TARABAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
25.
September
2020
Dodatok č.1 k zmluve o audítorskej činnosti zo dňa 25.6.2019
057/BD/250619
0,00 € ALDEASA AUDIT, s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo 20/29/054/340 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľ
20/29/054/340-d1
345,24 € Základná škola s materskou školou Halič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo 20/29/054/336 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľ
20/29/054/336-d1
2 071,44 € Nezábudka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
25.
September
2020
Dodatok o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
Dodatok č. 2
0,00 € Rastislav Klieščik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>