Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Február
2018
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č.9710/0005/18
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č.9710/0005/18
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Alena Kuklovská
20.
Február
2018
Dodatok
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Drevex Revúca s.r.o
20.
Február
2018
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 26/2011
Dodatok č. 8
0,00 € Mesto Giraltovce Spojená škola, Giraltovce
20.
Február
2018
Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/2016 o nájme časti oplotenia
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s.
20.
Február
2018
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2009
Dodatok č. 8
0,00 € Mesto Giraltovce Spojená škola, Giraltovce
20.
Február
2018
Dodatok o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54
D O D A T O K Č. 1 K D O H O D E 17/36/054/ 121
0,00 € Obec Liptovksá Teplička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
20.
Február
2018
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy FA STU č. 36/2015 R-STU
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Inštitút pre energeticky pasívne domy, o. z.
20.
Február
2018
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.5003NSP2000117
3/3/37-17/2018
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Union zdravotná poisťovňa, a.s.
20.
Február
2018
Dodatok č.1 k Zasielateľskej zmluve
1
0,00 € DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
20.
Február
2018
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 11/19/2018/I.Q
DODATOK č. 1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota RICH-WOOD, spol s r.o.
20.
Február
2018
Príloha č. 5 k Dohode č. 17/34/051/233 - Menný zoznam absolventov škôl
Príloha č. 5 k Dohode č. 17/34/051/233
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Február
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o členstve v Playparku Bratislava
123/2018/OMA
0,00 € Mgr. Zuzana Viechová Slovak Business Agency
20.
Február
2018
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO090279
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO090279
0,00 € Hirčák Ján Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Február
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o členstve v Playparku Bratislava
122/2018/OMA
0,00 € Ivan Šodor Slovak Business Agency
20.
Február
2018
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru č. KRPZ-PO-OPP-20-017/2014
KRPZ-PO_D01_KRPZ-PO-OPP-20-017-2014_2018
0,00 € Miroslav Vojtek Ministerstvo vnútra SR
20.
Február
2018
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru č. KRPZ-PO-OPP-32-001/2018
KRPZ-PO_D01_KRPZ-PO-OPP-20-013-2014_2018
0,00 € Jaroslav Darák Ministerstvo vnútra SR
20.
Február
2018
Dodatok č. 1
1/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Porúbka
20.
Február
2018
Dodatok č. 1
1/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Podhorie
20.
Február
2018
Dodatok č. 2 k dohode č. 17/33/054/50 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 2 k dohode č. 17/33/054/50
0,00 € SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20.
Február
2018
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
42,50 € 3J s.r.o. MH Invest, s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>