Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0355
2
20 327,00 € Technická univerzita v Košiciach SPINEA Technologies s.r.o.
18.
Apríl
2019
Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu, Dohoda o zmene zmluvnej strany
Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu, Dohoda o zmene zmluvnej strany
0,00 € ZSE Energia, a.s. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k NZ č. 0096-III-109-NZ/2013
1
677,06 € Eduard Zubo Železnice Slovenskej republiky
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1/548/2018
30 801,34 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1
ÚVTOS-43/34-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca KMGroup s.r.o.
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k dohode č.18/41/050/82
Dodatok č.1 k dohode č. 18/41/050/82
0,00 € SANDY creative s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Apríl
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A4707226
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Košice
18.
Apríl
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A3570502
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Košice
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0757
4
4 190,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Apríl
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní fotografických služieb Google Business View
1
0,00 € Alphabet s.r.o. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode 19/33/52A/11
0,00 € Obec Hontianske Nemce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 ku kooperačnej zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0476
1
39 376,00 € KINEX BEARINGS, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek
Dodatok č. 1
0,00 € MONTOSTROJ a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 2
2
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku Detský domov ZO/OZ PŠaV SŠ Centrum pre deti a rodiny Sečovce
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácií na riešenie projektu APVV-14-0840
Dodatok č. 6
20 693,00 € Biomedicínske centrum SAV Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
18.
Apríl
2019
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.1/II.Q/2019/07
2113/2019/LSR-01
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Smart wood Czech, s.r.o.
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
2017/4100/3593/D1
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Apríl
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011M320-122-15
IROP-D1-302011M320-122-15
493 550,95 € Mesto Svit Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1-129/2017-CPKE-ON zo dňa 05.12.2017
CPKE_D01_ON-1-129-2017_2019
0,00 € Jaroslav Kudroč Ministerstvo vnútra SR
18.
Apríl
2019
Dodatok č.2 k dohode 18/05/059/27 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
2
0,00 € PW Logistics Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>