Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
8.
August
2020
Dodatok č.1
1
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina LES – VP a syn, s.r.o.
8.
August
2020
Dodatok č.1
1
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Jaroslav Cigánik
8.
August
2020
Dodatok č.1
1
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina BIOFOREST, s.r.o.
7.
August
2020
Dodatok č. 15
15
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
7.
August
2020
Dodatok č. 1
1
0,00 € PhDr. Marek Rabinčák Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
7.
August
2020
Dodatok č. 1
1
0,00 € Pixel Print s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7.
August
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Michaela Podlužanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
7.
August
2020
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
1 647,00 € Selera, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7.
August
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Z314011L723/D02
0,00 € OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov Sekcia európskych programov
7.
August
2020
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D1-2020-1064-2019-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra GoGreen s.r.o.
7.
August
2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. UVTOS-7/2020-VH/3/S o vykonávaní prác
ÚVTOS-6-2/34-2020
2,46 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Cesam s.r.o.
7.
August
2020
DODATOK č. 1 k Dohode č. 20/46/54E/1741/O2/KK o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc " - Opatrenie č. 2
DODATOK č. 1 k Dohode č. 20/46/54E/1741/O2/KK
0,00 € Ivana Mišalková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
7.
August
2020
Dodatok č.2 k dohode č. 20/41/054/155
Dodatok č.2 k dohode č. 20/41/054/155
0,00 € Vodárenská 3,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
August
2020
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 017 05 20 III
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 017 05 20 III
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky VIERI s.r.o.
7.
August
2020
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 313/2020
UPJŠ - 529/2020
36 351,34 € ORIGUT, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7.
August
2020
Dodatok č.2
2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Zdenka Šimová
7.
August
2020
Dodatok č.1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.A. TIP s.r.o.
7.
August
2020
DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
UPJŠ - 528/2020
12 000,00 € SAFTRA photonics, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitné pracovisko: Technologický a inovačný park UPJŠ
7.
August
2020
Dodatok č.1 k dohode č.20/34/054/30
Dodatok č.1
0,00 € KORONA Dukla, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7.
August
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-21/2019/SOIROPPO3-302031G503/01
MK-21/2019/SOIROPPO3-302031G503/01
0,00 € HANZELY, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>