Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/11/050/11
Dodatok_2095
0,00 € PM TRADE spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k dohode 18/11/§54/94
Dodatok _2094
0,00 € PM TRADE spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 63/2019
146/2019
0,00 € PAMARCH, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/46/53G/2
1
0,00 € Stráne Invest,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15.
Október
2019
Dodatok č.3 k rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 313/OAOTP/2017
Dodatok č.3 k rámcovej dohode
0,00 € ERVES n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/46/53G/1
1
0,00 € Stráne Invest s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15.
Október
2019
Dodatok č. 2-2019 k Zmluve o nájme LP č. 56-08-Nn-2016
Dodatok č. 2-2019 CRZ 1215-2016-LSR
0,00 € Anna Galánková Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
15.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 1100057087/2015/5400/045
2
0,00 € AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Október
2019
DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
2/2019
0,00 € OZ SLOVES RVPS Trenčín Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trenčin
15.
Október
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 284/2019 zo dňa 19.9.2019 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 284/2019
0,00 € Acotec Scientific Co., Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. SPOU-OZ2-2017/003940-001
SPOU_D02_SPOU-OZ2-003940-001-2017_2019
8 541,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ÚVVaÚVTOS-16/34-2019 o vykonávaní pomocných prác zo dňa 31.7.2019
ÚVVaÚVTOS-19/34-2019
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
15.
Október
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 433/2011 zo dňa 4.1.2012 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Genzyme Europe B.V
1/2019 – 433/2011
0,00 € Genzyme Europe B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.006
5
0,00 € Róbert Zvara Ministerstvo vnútra SR
15.
Október
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003939-001
SPOU_D02_SPOU-OZ2-003939-001-2017_2019
17 316,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme parkovacieho státia
479/2019
0,00 € Národný ústav detských chorôb Hupka Vladimír, MUDr.
15.
Október
2019
Dohoda č. CPZA-ON-2019/002329-014 zo dňa 15. 10. 2019 o ukončení nájomnej zmluvy
Dohoda o skončení
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Miroslav Rosinec APIMEL
15.
Október
2019
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
0,00 € Obec Opatovce nad Nitrou Slovenská agentúra životného prostredia
15.
Október
2019
Dodatok č.11 k Zmluve č. 02/12/2010/PR - ročný harmonogram potreby tepla pre rok 2020
11
0,00 € ESM-YZAMER,energ.služby a monitoring, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N894
Dodatok č. 2
0,00 € MAS Sabinovsko, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra