Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
August
2020
dodatok k Rámcovej dohode na nákup konštrukčného materiálu
2
0,00 € Združenie BT spojovací materiál Železnice Slovenskej republiky
10.
August
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011L800/D04
0,00 € GLOBSEC Sekcia európskych programov
10.
August
2020
Dohoda o skončení dohody č. 20/12/54E/1277
20/12/54E/1277
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Portax, s.r.o.
10.
August
2020
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/05/059/6 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1
0,00 € ROKAP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
10.
August
2020
Dodatok č. 1 k dohode 20/33/54E/645
Dodatok č. 1 k dohode 20/33/54E/645
0,00 € KH85 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
10.
August
2020
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3568/2020/LSR
DODATOK č. 1
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance PASTON, s. r. o.
10.
August
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021W702-211-34
544 457,22 € Mesto Hlohovec Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
August
2020
Dodatok č. 10
32335/2020
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
10.
August
2020
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/279
6
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
August
2020
Dodatok č. II k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 01/2016/02 zo dňa 20.12.2016
2
1 314,00 € BEŽO, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Partizánske
10.
August
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202010664_Z
1
1 340,00 € GIEGO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.
August
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/13/54E/1353 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ALVEST MONT, s. r. o.
10.
August
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2019/PPP/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
170/8/2020-SAMRS
0,00 € S-Case, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
August
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/11/54E/2948
3815_DODATOK
0,00 € Michal Marček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
10.
August
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2019/PPP/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
169/8/2020-SAMRS
0,00 € S-Case, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
August
2020
Protokol o odovzadní a prevzatí vozidla
1
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Žitavce
10.
August
2020
SE_D06_KŽP-PO4-SC431-2015-6-285-D06_2020
SE_D06_KŽP-PO4-SC431-2015-6-285-D06_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
August
2020
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/144
7
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
August
2020
Dodatok č. 14
D - 31/2020
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
10.
August
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy- 2019-1SK01-KA204-060806
ZML 105/2020 RE/01
253 364,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku