Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
14.
Január
2020
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí č. UTI 1901411
2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KREMPASKY s.r.o.
14.
Január
2020
Dodatok č. 1 k dohode č.19/46/059/8 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
1
0,00 € Jozef Pristač Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
14.
Január
2020
Dodatok č.1 k podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2019a 2020
EK/2020/1
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti pri Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
14.
Január
2020
Príloha č. 2 k Dohode č. 19/37/051/423 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest. v rámci národného projektu "Absolvent
Príloha č.2 k Dohode č. 19/37/051/423
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
14.
Január
2020
Dodatok č.1/2019 k DOHODE O POSTÚPENÍ práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením č. 2086/6132/2019
Dodatok č. 1
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
14.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní
PLSK.03.01.00-18-0002/16-01
28 231,04 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Január
2020
Protokol z odovzdania a prebratia predmetu výpožičky
1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou BT DOMINIK, s.r.o.
14.
Január
2020
Protokol z odovzdania a prebratia predmetu výpožičky
1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou EUROOBUV, s.r.o.
14.
Január
2020
Protokol z odovzdania a prebratia predmetu výpožičky
1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou TERMINALS, s. r. o.
14.
Január
2020
Protokol z odovzdania a prebratia predmetu výpožičky
1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Würth International Trading, s.r.o.
14.
Január
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041A136
3
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 7/2019
Dodatok č. 1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ADO-Service, s.r.o.
14.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 2/2019
Dodatok č. 1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SDV - Kláštor pod Znievom, s.r.o.
14.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 19/2018
Dodatok č. 2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik V-TETAG, s.r.o.
14.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.02.2019
1
0,00 € Združenie MOVYROB-UNISTAV: Športová hala Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove
14.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
R-13203/2019/OIP
0,00 € Bytová správa s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
14.
Január
2020
Dodatok č. 4 k zmluve č. 540 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Spojenou školou internátnou Humenné
1/20
0,00 € Technické služby mesta Humenné Spojená škola internátna Humenné
14.
Január
2020
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0060/19
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Jaroslav Šustek, PhD.
14.
Január
2020
Dodatok 1 č. 19/12/059/68/D1 k dohode č 19/12/059/68 na činnosť pracovného asistenta
19/12/059/68/D1
6 252,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ľubomír Kočíšek
14.
Január
2020
Dodatok 1 č. 19/12/059/67/D1 k dohode č 19/12/059/67 na činnosť pracovného asistenta
19/12/059/67/D1
12 638,30 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza MLAĎ – PLASTY, s.r.o.