Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní monitorovacích objektov č. CRZ 01350/2019-ESPF-GR0021/19.00
Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský pozemkový fond Výskumný ústav vodného hospodárstva
20.
Január
2020
k Zmluve o poskytovaní strážnej služby podľa ustanovenia zákona § 296 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
12
7,40 € SBS PYTÓN, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/37/054/97
0,00 € Profi Team EU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Január
2020
dodatok ku kúpnej zmluve
2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Zberné suroviny Žilina a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 9701/0008/2018
6
0,00 € Convex, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-100
USVRK_DO3_USVRK-OIP-2019/001719-024_2019
0,00 € Mesto Veľké Kapušany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-141
USVRK_DO3_USVRK-OIP-2019/001719-030_2019
0,00 € Obec Cabaj - Čápor Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.: 17/2018/UVLF
Dodatok č. 2
122 530,95 € DÚHA, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
dodatok č. 1 - PB - Z201930760_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20.
Január
2020
dodatok č. 1 - MY - Z201930760_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
dodatok č. 1 - BOJ - Z201930760_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode číslo :19/39/52A/90
Dodatok č.1
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov