Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
September
2020
Dodatok č. 1 k dohode o poskytovaní stravy žiakom
1/2020
0,00 € Spojená škola internátna Prakovce Stredná odborná škola techniky a služieb
21.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/017
4
0,00 € Obec Kamenná Poruba Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I776-222-13 zo dňa 23.08.2018
IROP-D1-302021I776-222-13
185 224,22 € Mesto Gelnica Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
September
2020
Dodatok č.4 ku Kúpnej Zmluve
4
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec
21.
September
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I510
3
0,00 € Obec Valaliky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dodatok č. 2 / DZ SKATTA003 k zmluve o poskytnutí NFP z EFRR a zo ŠR SR pre projekty technickej pomoci
2 / DZ SKATTA003
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
September
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K631
3
0,00 € Obec Omšenie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dodatok č1 k dohode 20/39/060/91 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme
č.1
0,00 € Vrábeľ Ladislav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I371
4
0,00 € Obec Košický Klečenov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dodatok č.2
2
0,00 € HOLZ - Import - Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
21.
September
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G582
3
0,00 € Obec Hájske Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 070/1/2016/20
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 070/1/2016/20
0,00 € MUDr. Peter Stalmašek, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
September
2020
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/43/054/300 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu,, Cesta na trh práce 3,, - Opatrenie č.1 podľa paragrafu 54
1
0,00 € UNI Racing, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
21.
September
2020
Dodatok č. 27 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71NSP1000314
D42/UNB/2020
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
September
2020
Dodatok č. 19 k Zmluve č. 62NFAL000318
D41/UNB/2020
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
September
2020
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 62NFAL000318
D40/UNB/2020
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
September
2020
Dodatok č.1 k 288-2019.Nosterská Nora_ZoVDaUL_DDBD_
1
0,00 € Eleonóra Nosterská Divadelný ústav
21.
September
2020
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
I./593/2020/424/2020/R
0,00 € Úrad jadrového dozoru SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J995
4
0,00 € Obec Zbyňov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dodatok č.6 ku Kúpnej Zmluve
6
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Ing. Peter Sagan