Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
September
2020
Dodatok č. 1
37733/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Medical Transfers s.r.o.
21.
September
2020
Dodatok č. 1
38463/2020
0,00 € Emperial s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
21.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J934
4
0,00 € Obec Olešná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
Dodatok č.1k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti zabezpečenia procesu verejného obstarávania-Veda a Výskum č.25/2019 z 22.07.2019
1
0,00 € JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s. r. o. Úrad jadrového dozoru SR
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1244/6300/2018: I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most
Dodatok č. 1
7 884 480,64 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS+ 2018-1-SK01-KA103-045969
Dodatok č. 1-2018-1-SK01-KA103-045969
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita J. Selyeho
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA103-060384
Dodatok č. 1-2019-1-SK01-KA103-060384
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Univerzita J. Selyeho
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS+ 2020-1-SK01-KA103-078130
Dodatok č.1/2020-1-SK01-KA103-078130
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Univerzita J. Selyeho
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a odvysielaní komunikátov
1
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Demontáž obkladov štítových stien na hlavnej budove Technickej univerzity vo Zvolene - havariijný stav
R-8079/2020/OIP
0,00 € ERMONT s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení umeleckého hosťovania a o udelení licencie
1
0,00 € HotSky s.r.o. Slovenské národné divadlo
18.
September
2020
DODATOK Č. 2 K RÁMCOVEJ ZMLUVE Č. 1022/2019
UPJŠ - 631/2020
83 998,80 € Stredná odborná škola technická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
September
2020
Dodatok č. 2
2
0,00 € SLOVAKODATA, a.s. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
80/2020
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
79/2020
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18.
September
2020
Dodatok č.17
17
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
18.
September
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H753
5
0,00 € Obec Bajtava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/208
6
0,00 € Obec Kvetoslavov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/241
5
0,00 € Obec Podolie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
423/2020
0,00 € Národný ústav detských chorôb Babiš Marek, MUDr.