Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
Júl
2020
Dodatok č.2/2020 k Zmluve o spolupráci
R-4969/2020
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave konajúca v mene združenia Univerzitná a priemyselná výskumno- edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti , skrátene UNIVNET Technická univerzita vo Zvolene
10.
Júl
2020
DODATOK Č. IROP-D1-302021I890-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I890-222-13 zo dňa 21.08.2018
IROP-D1-302021I890-222-13
90 788,72 € Mesto Nitra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
Júl
2020
dodatok č.1
dodatok č.1
0,00 € David Krištofík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € STEMI Global s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
9.
Júl
2020
Prevádzkový poriadok Opery Štátneho divadla Košice - II.časť Pracovného poriadku
6a
0,00 € ZO OZ masmédií pri ŠDKE, ZO Únie OZ profesionálnych hudobníkov Slovenska pri ŠDKE Štátne divadlo Košice
9.
Júl
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M791
1
0,00 € Obec Poľany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 2
105/2018-2060-2230-P501-2
0,00 € DE-SK,s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č.6 ku Pracovnému poriadku
6
0,00 € ZO OZ masmédií pri ŠDKE, ZO Únie OZ profesionálnych hudobníkov Slovenska pri ŠDKE Štátne divadlo Košice
9.
Júl
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0371
Dodatok č. 4
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Dohode č.20/37/54E/2302 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“–Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm. e)zákona č.5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k Dohode č.20/37/54E/2302
0,00 € Kovalčíková Martina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9.
Júl
2020
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0160 v znení jej platných dodatkov
Dodatok č. 5
0,00 € Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Júl
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0228
Dodatok č. 5
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
9.
Júl
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0296
Dodatok č. 5
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
40/046-02-01/2020 K NR SR
44 000,00 € Mgr. Martin Dorčák Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 2
40/046-01-02/2020 K NR SR
85 756,00 € PhDr. Andrea Szabóová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č.21 ku kúpnej zmluve č. Z201855004_Z
21
54 590,80 € DEMIFOOD spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
9.
Júl
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0372
Dodatok č. 6
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20204512_Z
1
4 726,70 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
9.
Júl
2020
Dodatok k Dohode č. ŠbSP-6-17/2020 o použití súkromného cestného motorového vozidla
Dodatok
0,00 € PaedDr. Vladimír ULBRICHT Ministerstvo obrany
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k dohode č. 20/38/060/123 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1
0,00 € Elena Maslíková - KADERNÍCKY SALÓN E + E Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa