Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
Január
2020
DOHODA o zálohových platbách pre rok 2020
6800000335
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SAMaV Bratislava
22.
Január
2020
Cena tepelnej energie pre rok 2020
6800000335
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SAMaV Bratislava
22.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení a úhrade zahraničných výmenných rekreácií č. VÚSZ-123/2020
VÚSZ-123-5/2020
0,00 € Horezza, a.s. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
22.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní a úhrade rodinných rekreácií a rekreácií pre dospelých č.VÚSZ-230-39/2019
VÚSZ-123-4/2020
0,00 € Horezza, a.s. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
22.
Január
2020
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 41/2017/1.14.2 zo dňa 17.03.2017 v znení Dodatku č. 1 č. 149/2018/1.14.2 zo dňa 14.02.2019
2/2020/1.14.2.
119 030,40 € MEDIAL, družstvo, Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Január
2020
Zmluva o dielo
Dodatok č. 2/2020
21 491,75 € Širila a.s. Slovenské národné múzeum
22.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní a úhrade preventívnych rehabilitácií č.VÚSZ-230-38/2019
VÚSZ-123-3/2020
0,00 € Horezza, a.s. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
22.
Január
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 9701/0060/2018
3
0,00 € AVA-stav, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti č.VÚSZ-230-37/2019
VÚSZ-123-2/2020
0,00 € Horezza, a.s. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/12/060/102 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
19/12/060/102_D1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Anna Dolinská
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1424/2018
UPJŠ - 1407/2019
30,60 € Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka, o.z. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Január
2020
Dodatok č. 3 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 25/2018
Dodatok č. 3
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou
22.
Január
2020
Dodatok č. 4 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 24/2018
Dodatok č. 4
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik VIARD s.r.o.
22.
Január
2020
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 62NFAL000618
12
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22.
Január
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Z314011J393/D03
Z314011J393/D03
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Sekcia európskych programov
22.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-17-0644
R-13192/2019
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku Technická univerzita vo Zvolene
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 10/2019
Dodatok č. 1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dušan Papiak D P D
22.
Január
2020
Dodatok č. 1
1
0,00 € Euler Hermes Services Slovensko, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21.
Január
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 22/1510/2019-KZ
1
0,00 € REMPO UNIVERS EU s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
21.
Január
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 21/1510/2019-KZ
1
0,00 € REMPO UNIVERS EU s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne