Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
Január
2020
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 108002992
ÚVTOS-4/31-2020
0,00 € AXA d.d.s., a.s, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
21.
Január
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/36/050/36
3 244,80 € LVL SCHORY, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21.
Január
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluvy č. Z20197657_Z
Dodatok č. 1
0,00 € CVDS, spol. s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
21.
Január
2020
Žiadosť o zmenu telefónneho čísla
KÚS- Spr 77/2020
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
21.
Január
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluvy č. Z201852192_Z
Dodatok č. 1
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
21.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode č.19/41/056/9 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
Dodatok č.1
0,00 € Obec Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
Január
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluvy č. Z201856345_Z
Dodatok č. 1
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
21.
Január
2020
DODATOK č. 2 k Dohode č. 19/07/054/25 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c)
Dodatokč.2
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
21.
Január
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
D_1_MK_3849_2019_1_1
0,00 € TRANSFORM, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
21.
Január
2020
Dodatok č.1
115 Dodatok
8 301,36 € JUDr. Tibor BICKO - advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21.
Január
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 4
120,00 € Slovak Telekom, a.s. Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
21.
Január
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo _ 2 _ 2002 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu
8/2020
0,00 € EKO LOG s.r.o. Trenčín Psychiatrická nemocnica, Kremnica
21.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M897-421-19
IROP-D1-302041M897-421-19
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
Január
2020
Dodatok č. 1
1
0,00 € AUDIOSCAN, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
21.
Január
2020
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve
5
0,00 € AGEL SK a.s. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
21.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MK-15/2019/M
MK-245/2019/M
0,00 € A2 management s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
21.
Január
2020
DODATOK č.1 k DOHODE č. 19/41/054/383
DODATOK č.1 k DOHODE č. 19/41/054/383
0,00 € Liberta, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode číslo :19/39/52A/200
Dodatok č.1
0,00 € Obec Bukovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní zdravotnej starostlivosti v APAPS
2
0,00 € MUDr. Michal Rusnák s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
21.
Január
2020
Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy na zimný semester akademického roka 2019/2020 - zúčtovanie
9
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice