Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
9.
Júl
2020
Dodatok č. 2
322/2018-2060-2230-Q954-2
99 710,91 € Jozef Matejka Kovoobrábanie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2019-1-SK02-ESC31-002135-D1
0,00 € Laura Urbanová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
Dodatok k dohode č.20/12/54E/3367
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ETaC, s.r.o.
9.
Júl
2020
Dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve
1
0,00 € AŽD SLOVAKIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2019-1-SK02-ESC11-002043-D1
0,00 € Európsky Dialóg IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2018-3-SK02-KA347-001970-D1
0,00 € Európsky Dialóg IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
Dohoda o ukončení
IU/2020/70090
0,00 € DSM - Slovakia, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
Príloha č. 2o k Zmluve č. 901 - odberový diagram pre rok 2021
2o
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9.
Júl
2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 200149
Z136/2020-78
0,00 € Národní muzeum Slovenská národná galéria
9.
Júl
2020
Príloha č. 1o k Zmluve č. 901 - objednávka pre rok 2021
1o
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
9.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov ADK logistic, s. r. o.
9.
Júl
2020
DODATOK č. 2 K DOHODE O DOČASNOM PRIDELENÍ ZAMESTNANCOV ZO DŇA 29.10.2018
2
0,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice Agel Diagnostic a.s.
9.
Júl
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K063
3
0,00 € Obec Súľov – Hradná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 26/III.Q/2020/07
3142/2020/LSR-01
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín StonWood s.r.o.
9.
Júl
2020
Dohoda o ukončení Zmlúv o spolupráci
V/565/2016
0,00 € SPPS, a. s. Slovenská pošta, a. s.
9.
Júl
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/284
4
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dohoda o ukončení Zmlúv o spolupráci
V/455/2016
0,00 € SPPS, a. s. Slovenská pošta, a. s.
12.
Apríl
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
6 996,00 € Juraj Brandajský Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I433
2
0,00 € Mesto Ružomberok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Licenčná zmluva
7/2020/AZ/1
0,00 € Music forum, v.o.s. Štátna opera