Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o partnerstve
2018/109-01
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20195348_Z
1
154 524,00 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 19.5.2015
3
0,00 € PROMOTION, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
14.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
277 114,68 € obec Parchovany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 1413/2017/5400/040
1
0,00 € Slovenský metrologický ústav Železnice Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 03.08.2016
Dodatok č. 7 k 055/2016/TnUAD
92 083,64 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Október
2019
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 20.03.2014
Dodatok č. 11 k 036/2014/TnUAD
2 277,45 € REHAMEDIK s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 č. CRZ: 02927/2019-ESPF-GR0021/19.01 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní monitorovacích objektov č. CRZ: 01350/2019-ESPF-GR0021/19.00
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský pozemkový fond Výskumný ústav vodného hospodárstva
14.
Október
2019
Dodatok č. 2
43387/2019
0,00 € TESLA Liptovský Hrádok a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
14.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
100 475,60 € Združenie obcí EKOTORYSA Slovenská agentúra životného prostredia
14.
Október
2019
DODATOK č. 3
405/2017-2060-2200-F226-3
0,00 € PLASTKOVO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 122/PTÚ/KZ/2019
67/1/122-19/2019
0,00 € Rescue-BH s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
14.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí užívacích práv EPI č. 2018/820
Dodatok č. 1
18 898,52 € S-EPI, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
14.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G867
2
0,00 € Obec Salka Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme parkovacieho státia
475/2019
0,00 € Národný ústav detských chorôb Nagyová Aneta, Bc.
14.
Október
2019
Dodatok č. IROP-D1-302021K408-222-13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-D1-302021K408-222-13
57 969,87 € Mesto Šaľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
145/2019
0,00 € STAEG Facility, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o výskumnej spolupráci a partnerstve zo dňa 31.08.2017
2
18 000,00 € SOFTEC, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.
Október
2019
Dodatok č.1
1
0,00 € Katarína Lipinská - ABIGAIL Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
14.
Október
2019
Dodatok č.1
1
0,00 € H.B.L. Wood, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov