Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
9.
Júl
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M965
3
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
DODATOK č. 6 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0485
UPJŠ - 446/2020
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Júl
2020
DODATOK č. 6 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0485
UPJŠ - 447/2020
0,00 € Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Júl
2020
DODATOK č. 6 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0485
UPJŠ - 445/2020
0,00 € Ústav polymérov SAV Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín KOVONA s.r.o.
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o akceptácii platobných kariet č. N9761-01/2018
32/2020/MSA
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Múzeum vo Svätom Antone
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J519-222-13 zo dňa 30.9.2019
IROP-D1-302021J519-222-13
62 496,59 € Obec Bojná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9.
Júl
2020
dodatok k Rámcovej dohode
1
0,00 € MORAVIA STEEL a.s. Železnice Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-05/2019/SOIROPPO3-302031G153/01
MK-05/2019/SOIROPPO3-302031G153/01
0,00 € Naťa a Maťo, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/41/54E/5503
Dodatok č. 1
0,00 € Marta Ondová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení dodávky služieb a iných plnení súvisiacich s nájmom nebytových priestorov zo dňa 24.09.2019
Dodatok č. 1 - k Prílohe č.1 k Zmluve 6NP/2019 Zm luva o zabezpečení dodávky služieb a iných plnení súvisiacich s nájmom nebytových priestorov zo dňa 24.09.2019
93,00 € AGROCONS NITRA, a.s Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o dielo č. 105/2018/R/Z
Dodatok č. 1
0,00 € MELIPA s.r.o. Národná zoologická záhrada Bojnice
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Dohode číslo : 20/32/54E/1271 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(B)
1
0,00 € Alexandra Havráneková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
1
0,00 € Scania Slovakia s.r.o Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k dohode o pridelení a používaní SMV na služobné účely
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. Jaroslav Gardlík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k dohode o pridelení a používaní SMV na služobné účely
Dodatok č. 1
0,00 € Mgr. Monika Babejová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9.
Júl
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatok
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna Humenné
9.
Júl
2020
DODATOK č. 1/2020
DODATOK č. 1/2020
20 320,00 € UMB BIATHLON TEAM n.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2019/2020 zo dňa 28.1.2020 Číslo zmluvy 42/2019/2020
UPJŠ - 400/2020
0,00 € Kobeláková Kamila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2019/2020 zo dňa 28.1.2020 Číslo zmluvy 56/2019/2020
UPJŠ - 401/2020
0,00 € Matuščák Jakub Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach