Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160466
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Marek Valko
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160391
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Barbora Sedláková
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160364
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Marek Petrinec
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160357
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Pavol Mráz
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160354
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Matúš Horňák
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160324
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Marek Oelschläger
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160320
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Diana Verešová
10.
December
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov ÚZ ŠDaJ STU č.9702/0004/17
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave STAFIN PLUS, s. r. o.
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov II. etapa I/18-392 Hôrka most
Dodatok č. 1
0,00 € Dopravoprojekt, a.s. DIVÍZIA PrešovBUSINESS CENTRE, I. POSCHODIE Slovenská správa ciest, Bratislava
10.
December
2019
Dodatok č. 2
296/2019-2060-2010
0,00 € Mgr. Peter Vágner Ministerstvo hospodárstva SR
10.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a udelení súhlasu na použitie diela č. D201611/01
D201912/15-02
498,00 € Dokumenta,a.s. Úrad vládneho auditu
10.
December
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. R/302-01/19-22/22/00
Dodatok č.1 CRZ 39/2019/LSR
0,00 € Anna Fodorová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice
10.
December
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy
UPJŠ - 1317/2019
0,00 € Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok č.7 ku kúpnej zmluve č. Z201853921_Z
Dodatok č.7
31 453,80 € MIK, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
10.
December
2019
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE
SAŽP ORP/2019/224
0,00 € CreditCall, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
10.
December
2019
k dohode č.19/01/060/75 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
Dodatok č. 2
12 472,10 € Zita Jurenková - SOFYS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 140747 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 140747 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Dolné Lefantovce
10.
December
2019
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 140430 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 140430 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Mokrá Lúka
10.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhrdu nákladov na dopravu zamestnancov §60 zákona č. 5/2004 Z.z. v rámci národného projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdra
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/27/060/35
0,00 € Oľga Vencelová - VEGA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
10.
December
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-257-D4_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>