Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 19/36/060/43 zo dňa 20.03.2019
0,00 € Ladislav Papp - Masážny salón BUĎ FIT! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
10.
December
2019
Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy na letný semester akademického roka 2018/2019 - záloha
UPJŠ - 1318/2019
0,00 € GYNCARE, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme č. 13-004/2014-CPKE-ON
CPKE_D03_ON-004-2014_2019
0,00 € Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Ministerstvo vnútra SR
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002132 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2018
Dodatok č. 1
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Trnavá Hora
10.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z.
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 18/36/059/7 zo dňa 04.12.2018
0,00 € Ladislav Papp – Masážny salón BUĎ FIT! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
10.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
ZM2022270_1
83 340,00 € Rozhlas a televízia Slovenska MZV a EZ SR
10.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002441 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2018
Dodatok č. 1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Stebnícka Huta
10.
December
2019
Dodatok č. IROP-D2-302021K946-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP
IROP-D2-302021K946-221-10
202 405,90 € Obec Veľké Ripňany Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
December
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 4
55 337,50 € Obec Dolné Vestenice Slovenská agentúra životného prostredia
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. VTSÚ-12-187/2018
Dodatok č. 1
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Rastislav Švárny
10.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA č.p. OVO-2019/000771-001
OVO-2019/000771-001
1 758 600,00 € THT Polička, s.r.o Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10.
December
2019
Dodatok č. 2 k NÁJOMNEJ ZMLUVE zo dňa 09.júna 2017 (č. zmluvy prenajímateľa) NZ/18/2017, (č. zmluvy nájomcu) SAŽP SEP/2017/50
SAŽP SEP/2019/213
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
10.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a prevádzkovaní predajných nápojových automatov
Dodatok č. 2 k 081/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Baláž
10.
December
2019
DODATOK č. 2 č.: SHNM-OD-2017/000654-024
SHNM_D02_SHNM-OD-2017-000654-024_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Gymnázium
10.
December
2019
Dodatok č. 5487/2019/LSR-01 k zmluve č. 5487/2019/LSR o love zveri
1
0,00 € Poľovnícka spoločnosť TURČEK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
10.
December
2019
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa OR-001/2019
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa OR-001/2019
0,00 € HASTRA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10.
December
2019
Dodatok č.1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín MV Consult, s.r.o.
10.
December
2019
Dodatok č.1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín AKITA TN, s.r.o.
10.
December
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluva č. Z201933792_Z
UPJŠ – 1316/2019
0,00 € CORTEC s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
December
2019
dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 4.11.2019
1
0,00 € Kozlová Alžbeta rod. Kozlová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.