Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K549
1
0,00 € Mestská časť Košice-Šaca Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 07/2019
Dodatok č. 07/2019
0,00 € Tenisový klub Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
Dodatok č. 04/2019
Dodatok č. 04/2019
0,00 € Tenisový klub Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/P625
3
0,00 € Obec Bobrov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Dohode č.19/42/054/645
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Pavol Ihnát
20.
Január
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/233
5
0,00 € Obec Letanovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/13
0,00 € Mesto Skalica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G838
2
0,00 € Obec Sedliacka Dubová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 99/62/2019/01
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 99/62/2019/01
0,00 € Slávka Hycláková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
20.
Január
2020
Dodatok ku KZ
1/2020
0,00 € OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej Spojená škola internátna, Snina
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode VÚSCH č. 183-2019-RD
Dodatok č. 1
0,00 € JN Developement, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
20.
Január
2020
Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. 119/Bn/160604
119/Bn/160604/D05
0,00 € František Bíroš Žilinská teplárenská, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k dohode 19/37/059/45 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
dodatok č.1
0,00 € Mgr. Ivana Bobáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Január
2020
DOHODA MEDZI ZAMESTNANCOM A ZAMESTNÁVATEĽOM K POUŽITIU CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÚ CESTU
1a
0,00 € zamestnanci Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie, Bardejov
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 2019/528 - pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 2019/528
0,00 € MIKONA s r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 406/2019/LSR
1
0,00 € OMOSS spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H513-221-10 zo dňa 9.11.2017
IROP-D1-302021H513-221-10
85 684,60 € Obec Tešedíkovo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Január
2020
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu, Akademický rok 2019/2020, Dodatok č. 1 ku zmluve: SM-69/2019/20
1
2 982,00 € Jozef Žatko Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k zmluve č. 10/2013 o nájme nebytových priestorov
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Briko Dsgn, s.r.o. (nástupca po Brian Hacio)
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220079
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Stretavka Pôdohospodárska platobná agentúra