Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
August
2019
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: OR - 006/2018
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: OR - 006/2018
2 122 951,88 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_228/2018/SINPOPVaI
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
0,00 € Big name, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 96/2014-STM o výpožičke
1
0,00 € Slovenské technické múzeum Slovenská ústredná hvezdáreň
20.
August
2019
Dodatok č.4 k zmluve č. Z201644119_Z uzavretej dňa 05.12.2016 na predmet zákazky: Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov
Dodatok č.4
734,40 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
20.
August
2019
Diagram odberu tepla
6800000268
0,00 € Žilinská teplárenská SAMaV Bratislava
20.
August
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP 314011L790
Z314011L790/D02
0,00 € European Information Society Institute Sekcia európskych programov
20.
August
2019
Dodatok č.4 ku kúpnej zmluve č. Z201853928_Z
Dodatok č.4
6 973,52 € CHRIEN, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
20.
August
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H361-221-10 zo dňa 10.11.2017
IROP-D2-302021H361-221-10
0,00 € Obec Bobrov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55110336
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ladislav Pančík
20.
August
2019
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. Z201854516_Z
1
0,00 € ECOTEST spol. s r. o. Obec Dunajská Lužná
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/2018/J o prechodnom ubytovaní
1
276,16 € Technická univerzita v Košiciach Ivan Pavlík
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1-9/2018
1
0,00 € LOM a SLUžBY s.r.o. Centrum výcviku Lešť
20.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Z314021M248
Z314021M248/D02
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Sekcia európskych programov
20.
August
2019
Dodatok č. 1 ZoD č. CPZA-ON-2014/002168-021 na vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu
SHNM_D01_CPZA-ON-2014-002168-021_2019
0,00 € Base projekt s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
August
2019
Dodatok č. 1 Knop Róbert
Dodatok č. 1 Knop Róbert
0,00 € Knop Róbert, Expres Finance Gymnázium bilingválne Žilina
20.
August
2019
Dodatok č.2
č.2
2 827,48 € LYNX sk, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20.
August
2019
Dodatok č. 2
2
144,00 € OČKOLANDIA, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
20.
August
2019
Dodatok č.1
1
0,00 € Solárium R+R, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20.
August
2019
Dodatok č.1 k Dohode č.19/42/054/172
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce M&J Job s.r.o.
20.
August
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb
D60/UNB/2019
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Národný ústav detských chorôb