Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Dodatok č. 1
62 520,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačá a marketingová spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie
D_2_MK_4339_2019_3_2
0,00 € Kysucké múzeum v Čadci Ministerstvo kultúry SR
10.
December
2019
Dodatok č.9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.6007NFAL000117
86/2019
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10.
December
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/376/2018
0,00 € Jozef Fignár Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Dodatok č.13 k zmluve č.2007/006/UL
13
246,60 € ProCeS s.r.o. Spojená škola
10.
December
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/383/2018
0,00 € Gabriel Novák Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/01
0,00 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
dodatok č. 3
94 100,00 € obec Solčany Slovenská agentúra životného prostredia
10.
December
2019
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
10.
December
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/385/2018
0,00 € Michal Rakyta Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme ev. č. 705/2016
UPJŠ - 1227/2019
1 981,62 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k ku koncesnej zmluve
3/371/2018
0,00 € Profit Tom&Eli s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Príloha č. 2 - Sumár odberných miest kategórie Maloodber
P2d/201/2018
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o organizačnom zabezpečení a výkone pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
UVN1545312207-1
0,00 € JKlinik s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
CPTN_DO_CPTN-ON-006584-002/2019-Z_2019
0,00 € Technické služby mesta Prievidza Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
December
2019
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
0,00 € Poľovnícke združenie Čertovica Brezno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
10.
December
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € NAVAN s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
10.
December
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/367/2018
0,00 € MJF s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Vykonanie nevyhnutných opatrení na mostnom objekte ID M5819 s ev.č. 72-060: „Most cez potok Bachláč pri obci Jarabá“
Dodatok č. 1
165 993,66 € REKMA - Trading, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VTSÚ-12-174/2019
Dodatok č. 1
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Nováky, a.s.