Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220113
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Stretavka Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220327
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Bodovce Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok
1
0,00 € Mária Gondášová Lesy SR š.p., OZ Revúca
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
1
0,00 € Obec Kozárovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220104
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Matiašovce Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220008
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Šalov Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220074
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Milpoš Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064ZA070014
Dodatok č. 3
288 957,79 € Rákoň, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220145
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Miňovce Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok č.5 k zmluve č.1/2008 o poskytnutí závodného stravovania
Dodatok č.5
0,00 € Špeciálna základná škola, Galanta TAVERNA T a J ,spol. s r.o.
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086BB260024
Dodatok č. 1
179 440,00 € Pavel Mihalko Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Dodatok číslo 1 k zmluve o poskytnutí grantu číslo 0818_147
Dodatok číslo 1 k zmluve číslo 0818_147
0,00 € Ing. Jana Lokšenincová - SLNKO RECORDS Hudobný fond
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode 19/12/060/168
Dodatok č.1 k dohode 19/12/060/168
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Belami, s.r.o.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.2642/6453/2019
Dodatok č. 1
0,00 € Zvara Jozef rod. Zvara Slovenská správa ciest, Bratislava
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 2
0,00 € Tomáš Rosík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní monitorovacích objektov č. CRZ 01350/2019-ESPF-GR0021/19.00
Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský pozemkový fond Výskumný ústav vodného hospodárstva
20.
Január
2020
k Zmluve o poskytovaní strážnej služby podľa ustanovenia zákona § 296 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
12
7,40 € SBS PYTÓN, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/37/054/97
0,00 € Profi Team EU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Január
2020
dodatok ku kúpnej zmluve
2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Zberné suroviny Žilina a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 9701/0008/2018
6
0,00 € Convex, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave