Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
11.
Október
2019
Dodatok č. 29 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č. 11 zo dňa 16.2.2011
Dodatok č. 29 k 173/2013/TnUAD
6 265,35 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
2
0,00 € Slovenské národné divadlo Denum s.r.o.
11.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 14.10.2014
Dodatok č. 3 k 167/2014/TnUAD
1 765,15 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Orange Slovensko, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
1
0,00 € Vajda Marek Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
11.
Október
2019
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
Dodatok č. 1
356,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 Rámcovej dohode na opravu a údržbu osobných motorových vozidiel
83/2019/EO
0,00 € Drutechna, autodružstvo, Bratislava Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO060244
Dodatok č. 1
0,00 € RV, s.r.o. Porúbka Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 46/2018
Dodatok č. 1
0,00 € TT pharma, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
11.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/126
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.1581/0238/6253/2019
Dodatok č. 1
0,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo Slovenská správa ciest, Bratislava
11.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/054
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok 1 - Zastávka Strážky, rekonštrukcia nástupišťa - realizácia
1
19 606,54 € NOREK, spol. s r. o. Košice Železnice Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € JUDr. Ivan Rendek, advokát Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/072
3
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/056
5
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/065
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva č. 689/2019 ako Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20198785_Z
1
0,00 € Mátl & Bula, spol. s r.o. Mesto Partizánske
11.
Október
2019
Zoznam 12
Zoznam 12
0,00 € Podľa zoznamu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č. 01/140/2017
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Ing. Igor Uchal
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. OVO1-2016/000043-08
SHNM_D01_ OVO1-2016-000043-08_2019
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky