Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. CRD-1566-1/2019 (OST/38/2019)
CRD-1566-1/2019 (OST/38/2019)
Doplnená
2 590 000,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Slovenská republika v zastúpení Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky
29.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/34/52A/318
Doplnená
957,78 € Mesto Giraltovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
Júl
2015
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2015222442
Doplnená
7 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
25.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí rekreačných služieb
11/2019/EKON
Doplnená
2 016,00 € OČKOLANDIA, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
27.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uzavretej dňa 12.5.2014
2015223442
Doplnená
2 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
26.
Júl
2019
D O H O D A číslo 19/24/052/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
24/19/24/052/25
Doplnená
2 234,88 € Obec Stankovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26.
Júl
2019
kúpna zmluva
09/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Florián Subjak FLORES
25.
Júl
2019
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
19/43/52a/68
Doplnená
319,26 € Život je pes :-) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
25.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 14-04-2019-IIIQ-0410A
CRZ-3977-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice DREVOMA s.r.o.
25.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 985/19
985/19
Doplnená
0,00 € Csaba Veres Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Júl
2019
KÚPNA ZMLUVA
APZ_ZM_APZ-KV-24-013-2019_2019
Doplnená
10 724,97 € BeSecure, s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
24.
Júl
2019
kúpna zmluva
25/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Stolarstwo Ogólne Józefa Stramek
24.
Júl
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2019/RÚVZ Žilina
443/19
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
23.
Júl
2019
Dohoda č.19/42/52A/59 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
Dohoda č.19/42/52A/59 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Slovenská únia sluchovo postihnutých
23.
Júl
2019
Kúpna zmluva
72/2019
Doplnená
13 033,00 € Kupečeková Jozefa rod. Búsová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
23.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 6/1/III.Q.2019
3980-2019-LSR
Doplnená
6 700,00 € OVIS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
23.
Júl
2019
Zmluva o zabezpečení vytvorenia autorského diela, o udelení licencie a o poskytnutí služby ZVD-AG-c č.8/2019
10-399/19
Doplnená
0,00 € MCBOX s.r.o. Štátne divadlo Košice
22.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/21/50J/32
Doplnená
5 052,51 € Obec Oravské Veselé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001174-007_2019
Doplnená
0,00 € Obec Sučany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
22.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 16/1/III.Q.2019
3950-2019-LSR
Doplnená
30 500,00 € Juraj Hnát LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín