Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
November
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemku - k.ú. Malinovo - úprava Článku VI. Doba nájmu a spôsob ukončenia nájmu
1799/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Beáta Dúczová
19.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena- k.ú. Pezinok, úprava zmluvy - zmena názvu budúcej oprávnenej stavby a zmena obsahu vecného bremena, LV č. 10606
1798/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Ferenčík
19.
November
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Piešťany, predaj pozemku KNC 6900/7, LV č. 270
1795/2019-PN
2 250,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Helena Ružinská
19.
November
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Piešťany, predaj pozemku KNC 6900/5, LV č. 270
1796/2019-PN
2 250,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Milan Koščál; Ľubomíra Koščálová
19.
November
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Dobrá, predaj pozemku novovytvorená parcela KNC 506/3, oddelená od pôvodnej parcely 506/1, LV č. 290
1797/2019-PN
146,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Juraj Hriz
19.
November
2019
Zmluva o dielo - Revízie elektrických zariadení na objektoch SPHaB v roku 2019
1794/2019-KE
5 136,00 € Štefan Kontúr ELKON SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
November
2019
Zmluva o výpožičke - bezodplatné užívanie exponátov
1791/2019-BA
0,00 € Klára Maitz SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
November
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Trebeľovce, LV č. 697, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou Trebeľovce, tok Ipeľ, r.km 157,200, spriechodnenie migračnej bariéry.
1792/2019-BB
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
November
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1356/2016-BA zo dňa 7.11.2016 - predĺženie doby nájmu - k.ú. Petržalka
1793/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik FUXTON, s.r.o.
15.
November
2019
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka"
1790/2019-PN
58 404,00 € VODOTIKA, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Nižné Raslavice, za účelom realizácie stavby "Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice", LV č. 766
1789/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Raslavice
15.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Nivy, prenájom pozemku KNC 9186/62, LV č. 585, na účely prípravy a realizácie stavby "Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 12 - Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Súkennícka"
1788/2019-BA
6 618,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Eurovea 2, a.s.
15.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na pitné účely č. 378/2018-PN
1786/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
15.
November
2019
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto recipient Turiec
1787/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Brantner Fatra s.r.o.
15.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
1785/2019-PN
113,21 € Alojz Hodás SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 198/2018-PN
1784/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MT Energetika, s.r.o.
15.
November
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Budmerice, LV č. 3316, pre potreby prevádzkovania, údržby a opravy krytého rigolu - privádzača, kontrolnej šachty a betónovej výuste slúžiacej pre vodnú nádrž Budmerice
1780/2019-PN
196,00 € Elena Tublová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2019
Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí pozemkov verejnoprospešnej stavby - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie stavby Priemyselný park Banská Bystrica - rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona
1779/2019-BB
0,00 € MBB a .s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
1674/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Priemyselný park Štúrovo, a. s.
14.
November
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
1676/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EUROVEA, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>