Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
August
2020
Dodatok č. 13 k Zmluve o úvere č. 53/ZU/2011 - zmena konečného dňa splatnosti na 09.10.2020
567/2020-PR
500,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
5.
August
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Čadca, LV 7369, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Čadca - úprava toku Rieka
565/2020-PN
9,22 € Ľudovít Ondrašina SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
5.
August
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Čadca, LV 7369, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Čadca - úprava toku Rieka
564/2020-PN
8,66 € Viera Jašurková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
August
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1290/2018-PN na dodanie tovaru "Lomový kameň" - zmena v osobe Predávajúceho (právny nástupca)
563/2020-PN
0,00 € CRH (Slovensko) a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
August
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
562/2020-KE
57,60 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
August
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
556/2020-KE
57,60 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
August
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/01 "Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate" zmena prílohy 2 - zmena termínu rea
561/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
August
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30890133 (Variabilný symbol), uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Predmet zmluvy služby satelitnej televízie
560/2020-PR
72,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
August
2020
Zmluva č. 7/1000148454 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odberné miesto Štúrovo.
559/2020-BA
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
August
2020
Kúpna zmluva - Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava v rkm 96,600 - 99,900 v k.ú. Breznica
558/2020-KE
5 148,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jaroslav Hutňan AGROBET
3.
August
2020
Dohoda o povolení státia prenosného skladu.
557/2020-BA
5,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zoltán Bott; Júlia Bottová
24.
Júl
2020
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Teplica, úprava zmluvy o zriadení vecného bremena - zníženie výmery zaťaženej nehnuteľnosti, zmena typu vecného bremena na "in personam" a doplnenie dielov s výmerami podľa geometrického plánu
555/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody č. 2017/12/141 zo dňa 21.12.2017
552/2020-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SHP Slavošovce, a.s.
24.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody č. 2017/12/147
551/2020-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SHP Harmanec, a.s.
23.
Júl
2020
Zmluva č. Z-D-2020-001035-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia, k.ú. "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a úsek č. 3"
554/2020-BB
71 884,91 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23.
Júl
2020
Zmluva č. Z-D-2020-001034-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia, k.ú. "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 a úsek č. 3"
553/2020-BB
32 895,54 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Júl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Valkov, prenájom časti pozemku C KN č. 335/12 a pozemku C KN č. 335/24 na LV č. 4 za účelom vytvorenia právneho vzťahu k existujúcej stavbe so súpisným č. 253
8/2020-KE
187,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Tomáš Soroka
21.
Júl
2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti WEBHOSTINGU
550/2020-PR
102,26 € Webglobe - Yegon, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
Júl
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Debraď, LV 517, 315, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
549/2020-KE
99,98 € Tibor Molnár SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
Júl
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2443, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
548/2020-KE
487,67 € Mária Fedorová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>