Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Prusy, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskych sietí - výustného objektu kanalizačného potrubia ČOV, LV č. 155
1400/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ondrej Krška; Bc. Andrea Kršková
20.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Jazero, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí v rámci stavby "Verejné osvetlenie hrádza - lesopark, objekt SO-VO-Verejné osvetlenie", LV č. 7
1399/2019-KE
3 160,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mestská časť Košice - Nad Jazerom
20.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Petržalka, prenájom častí pozemku KNE 5787, LV č. 4836, celkový záber 66,7 m2 a 4 vyväzovacie bitvy a 2 lôžka vzpery na účely prechodu cestujúcich z a na plávajúce zariadenie a využívania vyväzovacích zariadení.
1398/2019-BA
800,40 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
20.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Dechtice, predaj pozemku KNC 267/48, LV č. 1298
1397/2019-PN
2 269,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Šmidovič
20.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 1649
1396/2019-PN
0,00 € Michal Valašík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Rajecké Teplice - tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta" pozemok k.ú. Rajecké Teplice, LV č. 355
1392/2019-PN
0,00 € Oľga Vanáková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Rajecké Teplice - tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta" pozemok k.ú. Rajecké Teplice, LV č. 892
1395/2019-PN
0,00 € Mgr. Anna Mináriková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
September
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Záložná, bezodplatný prevod správy k pozemkom, ktoré sú pobrežnými pozemkami a korytom vodného toku Maštinský, LV č. 320
1390/2019-BB
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Ražňany, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Denný stacionár v obci Ražňany", LV č. 1835
1388/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Ražňany
20.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Rajecké Teplice - tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta" pozemok k.ú. Rajecké Teplice, LV č. 654
1386/2019-PN
0,00 € Pavol Duda SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
September
2019
Zmluva na výkon ekologického dozoru - na vodnej stavbe Spišská Nová Ves, hornád, rkm 131,280 SMB
1385/2019-KE
3 360,00 € RNDr. Vladimír Druga - Ekospol SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Leopoldov, predaj pozemku KNC 2325/4, LV č. 2598
1381/2019-PN
462,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ENVIRAL, a.s.
20.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Leopoldov, predaj pozemkov KNC 2325/5, 2326/8, 2327/6, 2327/7 zapísaných na LV č. 2598
1380/2019-PN
3 684,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ENVIRAL, a.s.
20.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme služobného bytu - k.ú. Krompachy, dom hatníka súp. č. 623, LV č. 512, sa predlžuje nájom do 31.12.2021
1377/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslava Olšavská
19.
September
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/04 "Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403" - zmena prílohy 2
1376/2019-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - k.ú. Petržalka, prenájom častí pozemkov KNC 5136/5, LV č. 1283 a KNE 5787, LV č. 4836, celkový záber 70 m2, pre účely stavby "Zásobovanie energiami OPBA26"
1374/2019-BA
840,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ALI TECH, s.r.o.
19.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena- k.ú. Petržalka, budúce vecné bremeno na pozemkoch KNC 5136/5 a KNE5787, budúca oprávnená stavba "Zásobovanie energiami OPBA26"
1375/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ALI TECH, s.r.o.
19.
September
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - k.ú. Pezinok, prenájom častí pozemkov KNE 364 a KNE 2331, LV č. 10606, celkový záber 249 m2, na účely realizácie stavby "Bytové domy Severky, Pezinok", umiestnenie technickej infraštruktúry.
1373/2019-BA
2 490,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik TKB BUILDING, s.r.o.
19.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/91
1371/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STRABAG, s. r. o.
19.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kráľov Brod, parcela registra C KN parc. číslo 1137/5 na LV č. 431 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov stavby „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"
1354/2019-PN
26,59 € Mgr. Lajos Tóth SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>