Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 181,216307,308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava.
1129/2019-BB
149,80 € Jolana Medveďová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
August
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Sobotište,- záväzok uzatvoriť zmluvu in personam k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti E KN č. 779/1 na LV č. 1265, spočívajúce vo vybu
1132/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Západoslovenská distribučná, a.s.
16.
August
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú.Vrbovce, záväzok uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena k časti zaťaženej nehnuteľnosti E KN č. 1151 na LV 9626 za účelom realizácie stavby "SA
1135/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Západoslovenská distribučná, a.s.
16.
August
2019
Zmluva na vypracovanie projektu a výkon odborného autorského dohľadu - vnútorných priestorov a realizačného projektu exteriérových úprav okolia administratívnej budovy v Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 27
1136/2019-PR
83 616,00 € Ing. arch. Pavol Hanzalík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
August
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - 759/2019-PN z dôvodu opravy druhu pozemku novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 344/3
1138/2019-PN
0,00 € Václav Sedlačík; Zuzana Sedlačíková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
August
2019
Nájomná zmluva o nájme bytu - k.ú. Čiližská Radvaň, prenájom bytu na účely bývania v strážnom dome Vrbiny
1139/2019-BA
58,49 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Robert Esztergályos
16.
August
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Podolínec, LV č. 2286, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta.
1140/2019-KE
1 415,96 € Andrej Selep SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
August
2019
Kúpna zmluva - Nákup farieb a maliarskych potrieb
1141/2019-KE
10 000,00 € PPG Deco Slovakia, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
August
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - "Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454-30,025 - stavebné práce" - naviac práce
1137/2019-PN
66 683,80 € STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Turá Lúka, parcela registra "C" parc. číslo 1400/248 na LV č. 6295, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Turá Lúka - úprava kapacity koryta Myjava v r.km 66,83 - 70,10"
1134/2019-BA
228,92 € Eva Kruse SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 432, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
995/2019-BB
13 331,97 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6655, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
996/2019-BB
35,07 € Poľnohospodárske družstvo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6631, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
997/2019-BB
269,96 € Mgr. Anna Anderová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6788, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
998/2019-BB
4 507,07 € Anna Bajnóciová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6789, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
999/2019-BB
3 618,31 € Elena Bruončová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6789, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
1000/2019-BB
301,52 € Ing. Peter Dindeský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6550, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
1001/2019-BB
300,90 € Ivan Donoval SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6553, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
1002/2019-BB
1,52 € Milan Ďalog SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6553, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
1003/2019-BB
12,19 € Elena Englerová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV č. 6550, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron
1004/2019-BB
150,45 € Ing. Norbert Gažík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>