Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/111
1370/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Nová Baňa
18.
September
2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku č. 45/2008/2 - MVE Hričov
1369/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik DMi TRADE, a.s.
18.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností - k.ú. Pribylina, úprava nájomnej zmluvy v článku 4. Výška nájomného a jeho splatnosť
1368/2019-PN
34,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Martin Jurčo
18.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kráľov Brod, parcela registra C KN parc. číslo 1137/5 na LV č. 431 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov stavby „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"
1367/2019-PN
26,59 € Priska Vajová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
September
2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku č. 437/2007/2 - MVE Dolné Kočkovce
1366/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik DMi TRADE, a.s.
18.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Jazero, LV č. 7, prenájom pozemkov pre účely "Realizácie stavby SO 221-00 Úprava Myslavského potoka" v rámci rekonštrukcie cesty
1365/2019-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Košice
18.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Drienov, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Drienov - Rodinný dom na p.č. 168/2, objekt SO 02 - kanalizačná prípojka a ČOV", LV č. 101
1364/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Jurek
18.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kráľov Brod, parcela registra C KN parc. číslo 1137/3 na LV č. 1531, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov stavby „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"
1363/2019-PN
63,56 € Gabriela Szíjártová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
September
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov - k.ú. Farná, z 22.11.2016 - rozšírenie výmery predmetu nájmu v rámci realizácie stavby "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
1362/2019-BA
60 484,38 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Bardejov, LV 15946, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov predstavujúcich časť koryta a pobrežných pozemkov vodohospodársky významného vodného toku Šibská voda
1361/2019-KE
6 251,52 € Marián Stupinský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 104/2018-PN
1360/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RONA, a.s.
18.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Nová Kelča, prenájom pozemku C KN č. 610 na LV č. 78 za účelom vytvorenia právneho vzťahu k už existujúcej stavbe kostola
1359/2019-KE
10,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Turany nad Ondavou
18.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Holčíkovce, prenájom časti pozemku C KN č. 672/1 na LV č. 25 za účelom vstupu, vjazdu a prechodu k pozemkom vo vlastníctve nájomcov
1358/2019-KE
90,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Pavol Haburaj; Ing. Miroslav Vološin
17.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 158/2018-PN
1352/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik HERN s.r.o.
17.
September
2019
Zmluva o spolupráci - Ochrana Ružínskej priehrady pred znečistením doplavenými odpadkami
1353/2019-KE
0,00 € Obec Jaklovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
September
2019
DODATOK č. 1k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 696/2019 - PR - doplnenie Článku II., bod 2.2 a bod 2.5 Zmluvy a doplnenie Článku V. o nový bod 5.6 Zmluvy
1356/2019-PR
0,00 € BURDA LEGAL s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
September
2019
Zmluva o ťažbe a odbere riečneho materiálu - vodný tok Kysuca
1357/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik D.A.L., spol. s r.o.
17.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 2375/2017-PN
1351/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
17.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 154/2018-PN - zmena odberného miesta tok Váh
1350/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
17.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 2356/2017-PN
1347/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RENTALS, s.r.o.