Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
December
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB - Upratovanie priestorov pre VD Gabčíkovo.
1847/2019-BA
22 896,00 € MERIF, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. A1/42/06/19
1846/2019-KE
0,00 € K+K servis, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
December
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
1845/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bratislavské nábrežie, a.s.
2.
December
2019
Kúpna zmluva - Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava v rkm96,600 - 99,900 v k.ú. Breznica
1844/2019-KE
5 940,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jaroslav Hutňan AGROBET
2.
December
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Martin, LV 5736, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec r.km 7,530
1843/2019-PN
3 870,08 € Martinská teplárenská, a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
November
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB - Upratovanie administratívnych priestorov SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
1842/2019-BA
38 880,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
November
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Prílepy, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby " Prílepy - kanalizácie", LV č. 4039
1841/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Zlaté Moravce
29.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Štiavnické Bane, prenájom časti pozemku C KN č. 306/4 na LV č. 930 za účelom umiestnenia a prevádzkovania prenosného bufetu pre vykonávanie občerstvenia formou sezónneho predaja s príslušenstvom
1840/2019-BB
350,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zlatica Zacharová
29.
November
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - k.ú. Nedožery, prenájom novovytvorenej parcely KNC 2375/4 s výmerou 810 m2 (pôvodná KNE 2375/1, LV č. 1548), na účely vybudovania športovej infraštruktúry v obci, a to športového ihriska.
1838/2019-PN
405,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Nedožery - Brezany
29.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1101, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1837/2019-PN
25,21 € Severín Medo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové porealizačná úprava vodného toku Rosina
1836/2019-PN
31,72 € Stanislav Djablík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
November
2019
Kúpna zmluva - Predaj štrkopieskov zo skládky D3 vo Veľkých Kosihách, v množstve 8.120,00 m3.
1835/2019-BA
7 308,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Juhász - TATRASPOL
29.
November
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
1812/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SLOVNAFT, a.s.
29.
November
2019
Kúpna zmluva - predaj hnuteľného majetku - Motorová osobná loď - katamaran PV Xénia S101A
1839/2019-PN
7 300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MK-STEEL s.r.o.
28.
November
2019
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve zo dňa 12.08.2015 - refakturácia nákladov za odber elektrickej energie v roku 2020 a 2021
1834/2019-PR
0,00 € Mesto Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
November
2019
Zmluva na poskytnutie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
1833/2019-PR
78 000,00 € Via Leonis, spol. s r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
November
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve - VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby - zmena spôsobu ukladania vyťažených a spracovaných kalov a sedimentov a súvisiace zníženie ceny
1832/2019-PR
-390 000,00 € Združenie Kozmálovce - FERRMONT - PLOSAB; vedúci člen združenia FERRMONT, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
November
2019
Zmluva o dielo - VS Ružiná, oprava objektov
1831/2019-BB
2 608 001,53 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
November
2019
Zmluva o dielo - "Priestorové posuny objektov vytypovaných vodných stavieb v správe SVP, š.p. OZ Piešťany v roku 2019"
1830/2019-PN
54 000,00 € SITUM s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
November
2019
Zmluva o dielo - Hať Trenčianske Biskupice - Vypracovanie projektovej dokumentácie generálnej opravy hradiacich konštrukcií hate
1829/2019-PN
80 388,00 € PRO3con Group, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik