Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Jún
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/06 "VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400" - zmena ustanovení zmluvy, zmena Prílohy 3
448/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/10 "Makov - úprava toku Kysuca" - zmena ustanovení zmluvy, zmena Prílohy 3
442/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/05 "Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňov na toku Osrblianka"- zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu, zmena Príloh
446/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/08 "Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava" - zmena ustanovení zmluvy, zmena Prílohy 3
447/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05 - Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka - zmena ustanovení zmluvy, zmena Prílohy 3
445/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/09 "Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne" - zmena ustanovení zmluvy, zmena Prílohy3
444/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Veľký Šariš, nájom časti pozemku za účelom realizácie stavby " Cyklistická lávka cez brod Veľkého potoka", LV č. 7416
443/2020-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Veľký Šariš
4.
Jún
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Veľký Šariš, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Veľký Šariš - Most Baratoky", LV č. 7416
441/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Veľký Šariš
3.
Jún
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany pod verejnoprospešnou stavbou ,, Úprava Bebravy - Podlužany "
436/2020-PN
101,88 € Štefan Globan SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Zmluva na odber povrchovej vody
439/2020-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mestská organizácia SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU960 01 Zvolen
3.
Jún
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Telgárt, prenájom drobného vodného toku Handulín v úseku od r.km 1,1 po prameň, "Vodozádržné opatrenia na potoku Handulín"
431/2020-BB
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozemkové spoločenstvo Telgárt
3.
Jún
2020
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.
430/2020-BA
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nováky, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia, prevádzkovania, údržby a opráv krytého vypúšťacieho potrubia, LV č. 4239
435/2020-PN
0,00 € SLOTRACO s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. 2020/05/01
434/2020-BB
15 198,04 € ENERGO-AQUA, a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany pod vodnou stavbou ,, Úprava Bebravy - Podlužany"
432/2020-PN
143,25 € Eva Vidová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany pod stavbou ,, Úprava Bebravy- Podlužany"
424/2020-PN
79,47 € Blažena Masaryková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany pod stavbou ,, Úprava Bebravy - Podlužany"
423/2020-PN
415,74 € Miroslav Urban SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
Jún
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/22 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - II. etapa"- zníženie výšky NFP, zmena príloh 2, 3, 4
438/2020-PR
7 975 895,94 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/20 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III. etapa" - zmena Prílohy 2 - zmena termínu realizácie hlavných aktivít projektu
440/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
Jún
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/18 "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2" - zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu, zme
437/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik