Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Kaluža, prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia plávajúceho zariadenia a prístupovej lávky
270/2020-KE
145,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MUDr. František Trebuňa
20.
Apríl
2020
Dohoda o urovnaní - vyplatenie peňažnej náhrady vyplývajúcej z užívania časti pozemku - k.ú. Vinné
271/2020-KE
210,00 € MUDr. Anton Rudáš; Ľubomír Šimko; Ján Hamadej SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
Apríl
2020
Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva nehnuteľného majetku - k.ú. Turany nad Ondavou
268/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prešovský samosprávny kraj
15.
Apríl
2020
Dohoda o urovnaní - k.ú. Valkov, uhradenie peňažnej náhrady za užívanie pozemkov od 1.1.2017 do 31.12.2019
265/2020-KE
1 749,00 € Ing. Peter Miňo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Udavské, prenájom časti pozemku, LV č. 524, za účelom chovu úžitkových zvierat, najmä koní a výroby objemového krmiva
264/2020-KE
148,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Daniela Ontkocová
15.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri projekte "Nenechajme to plávať" - zmena doby realizácie projektu
267/2020-PR
0,00 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Valkov, nájom pozemkov, LV č. 4, celkový záber 131 m2, za účelom vytvorenia právneho vzťahu k pozemku zastavaného stavbou a užívanie priľahlého pozemku
266/2020-KE
583,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Peter Miňo
15.
Apríl
2020
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
255/2020-KE
57,60 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Apríl
2020
Zámenná zmluva - k.ú. Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Malá Lodina, k.ú. Ružín, zámena pozemkov
263/2020-KE
66,00 € Mesto Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
Apríl
2020
Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením
262/2020-PN
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
Apríl
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Stropkov, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí v rámci realizácie stavby "Stropkov - zriadenie VN, TS - LUMASEK s.r.o., LV č. 1741
261/2020-KE
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik LUMASEK s.r.o.
8.
Apríl
2020
Zmluva o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku - Nitra
260/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ZSE MVE, s. r. o.
3.
Apríl
2020
Nájomná zmluva o nájme bytu - k.ú. Čadca, prenájom 3- izbového bytu v budove so súpis. č. 285 na LV č. 977
259/2020-PN
92,81 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Polák
3.
Apríl
2020
Zmluva o dielo - odbery a rozbory vzoriek odpadových vôd v roku 2020
256/2020-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ZLH Plus, a.s.
3.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Holčíkovce, predaj pozemku C KN č. 705/126 na LV č. 25
257/2020-KE
1 560,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Štefan Semko
3.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Holčíkovce, predaj pozemku C KN č. 705/128 na LV č. 25
258/2020-KE
6 780,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ľuboslav Semko
3.
Apríl
2020
Zmluva o poskytovaní služieb - Analýza vzoriek odpadovej vody
248/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vertiv Slovakia, a. s.
1.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Divina, prenájom drobného vodného toku Divina od r.km 8,875 po r.km9,370
254/2020-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Divinský urbár - pozemkové spoločenstvo
31.
Marec
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena- k.ú. Solivar,za účelom realizácie stavby "Prešov, ul. Soľnobanská - rozšírenie vodovodu", LV č. 929
253/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31.
Marec
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Dražovce, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom vybudovania a prevádzkovania inžinierskych sietí, LV č. 2977
251/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martina Upohlavová; Mária Boďová