Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Holčíkovce, predaj pozemku C KN č. 705/126 na LV č. 25
257/2020-KE
1 560,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Štefan Semko
3.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Holčíkovce, predaj pozemku C KN č. 705/128 na LV č. 25
258/2020-KE
6 780,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ľuboslav Semko
3.
Apríl
2020
Zmluva o poskytovaní služieb - Analýza vzoriek odpadovej vody
248/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vertiv Slovakia, a. s.
1.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Divina, prenájom drobného vodného toku Divina od r.km 8,875 po r.km9,370
254/2020-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Divinský urbár - pozemkové spoločenstvo
31.
Marec
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena- k.ú. Solivar,za účelom realizácie stavby "Prešov, ul. Soľnobanská - rozšírenie vodovodu", LV č. 929
253/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31.
Marec
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Dražovce, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom vybudovania a prevádzkovania inžinierskych sietí, LV č. 2977
251/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martina Upohlavová; Mária Boďová
31.
Marec
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Devínska Nová Ves, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "Vodovod Eisnerova - Záhradná" v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, LV č. 4378
252/2020-BA
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bystrická, s.r.o.
30.
Marec
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Vyšná Šuňava, nájom drobného vodného toku bezmenný prítok Šuňavského potoka
249/2020-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava
30.
Marec
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Čermeľ, nájom pozemkov za účelom realizácie stavby "Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa", LV č. 635
250/2020-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Košice
27.
Marec
2020
Zmluva o odbere pitnej vody - odberné miesto VE Liptovská Mara
246/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenské elektrárne, a.s.
27.
Marec
2020
Zmluva o odbere pitnej vody - odberné miesto VE Kráľová n/V
247/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenské elektrárne, a.s.
26.
Marec
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k. ú. Hlohovec, k časť zaťaženej nehnuteľnosti E KN č. 6518/103 na LV č. 9069 spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí.
241/2020-PN
2 280,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o.
26.
Marec
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Vernár, prenechanie do dočasného užívania drobný vodný tok - Štvrtocký potok za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia technického diela Bajzloch"
244/2020-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
26.
Marec
2020
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.12.2016 - k.ú. Malinovo, úprava podmienok zmluvy za prenájom časti pozemku C KN č. 418/1 na LV č. 62
243/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Malinovo
26.
Marec
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Vojka nad Dunajom, prenájom časti skladu so súpisným číslom 353 na pozemku C KN č. 783/5 na LV č. 167 za účelom sezónneho uskladnenia krmoviny a mobilného príslušenstva
242/2020-BA
288,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hucule z Kráľovskej lúky
25.
Marec
2020
Dodatok č. 15 k inominantnej zmluve o prečerpávaní priesakových vôd na prečerpávacej stanici v Považskej Bystrici - zmena ceny na rok 2020
239/2020-PN
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25.
Marec
2020
Zmluva č. OU-NR-OKR1-2020/017020-1 o výpožičke materiálu civilnej ochrany
240/2020-PN
0,00 € Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25.
Marec
2020
Zmluva o poskytovaní služieb - Odber a analýza odpadovej vody
238/2020-PN
5 024,76 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ZSE Elektrárne, s.r.o.
22.
Marec
2020
Poistná zmluva č. 1169000018 - havarijné poistenie plavidiel - 30 ks vypožičaných povodňových záchranných člnov s nízkym ponorom od MV SR
222/2020-PR
5 000,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
Marec
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Petržalka, predaj bytu č. 3 s príslušenstvom, kúpna zmluva LV č. 4686
235/2020-BA
6 879,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jolana Nagyová