Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Stakčín, prenájom pozemkov KNC 1343/40, 1343/41, LV č. 502, na účely vytvorenia právneho vzťahu k stavbe s.č. 823 a priľahlému pozemku
1561/2019-KE
80,25 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavol Lelič
17.
Október
2019
Dohoda o náhrade za obmedzenie využívania a užívania nehnuteľnosti - C KN č. 443/1 na LV č. 11 v k.ú. Nižný Lánec z dôvodu zriadenia zákonného vecného bremena
1560/2019-KE
50,27 € O2 Slovakia, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Devín, prenechanie do užívania 2 ks vyväzovacích bitiev na pozemku E KN č. 2357/3 na LV č. 3082 za účelom prechodu cestujúcich z a na plávajúce zariadenie
1558/2019-BA
266,70 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hot chilli lode, s.r.o.
17.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Dedinky, prenájom pozemkov KNC 194/26, 194/28, LV č. 544 za účelom užívania a rekonštrukcie stavby vo vlastníctve nájomcu
1559/2019-KE
503,10 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Anna Poradová
16.
Október
2019
Zmluva o dielo -Zvolen PD II - oprava poškodenej časti strechy budovy dielní, 2019/12/151
1557/2019-BB
13 630,09 € EKOIZOL, spol. s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
Október
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemku - k.ú. Rimavská Sobota, prenájom časti pozemku KNC 4185/1 záber 23,76 m2 a pozemku KNC 4185/37 v celosti, na rekreačné účely.
1555/2019-BB
182,98 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ľudovít Hrmo; Janka Hrmová
16.
Október
2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - k.ú. Michalovce- predmetom odovzdania je novovytvorená parcela C KN č. 1165/30 pod miestnou komunikáciou
1556/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Michalovce
16.
Október
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kráľov Brod, parcela registra C KN parc. číslo 1137/5 na LV č. 431 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov stavby „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"
1553/2019-PN
26,59 € Irena Nagyová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Lontov, nájom pozemku KNC 1911, LV č. 1162na účely umiestnenia objektu retranslačnej stanice Lontov
1554/2019-BB
168,00 € TP NET Plus s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
Október
2019
Dodatok č. 7 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 303/2012-PN
1547/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
16.
Október
2019
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Váh
1548/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EUROCOM Investment, s.r.o.
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/96
1552/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tatry mountain resorts, a.s.
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 2349/2017-PN - zmena názvu odberateľa
1549/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PASPOL SK, spol. s r.o.
16.
Október
2019
Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účely - odberné miesto tok Jazvečí potok
1544/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 4/2018-PN
1543/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
16.
Október
2019
Dodatok č. 13 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 43/2006/2-V
1545/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 270/2018-PN
1539/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mondi SCP, a.s.
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 236/2018-PN
1540/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martinská teplárenská, a.s.
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 238/2018-PN
1541/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Xella Slovensko, spol. s r.o.
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 3/2018-PN
1542/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.