Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Selec, predaj pozemku KNC 2485/38, LV č. 1354
230/2020-PN
3 524,40 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Jaššo
19.
Marec
2020
Nájomná zmluva o prenájme transformátora
231/2020-BB
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Marec
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon bioekologického (environmentálneho) dozoru - na stavbe "Zvolen - hať, - doplnenie zmluvy o výkon kontroly (auditu) oprá
223/2020-BB
0,00 € RNDr. Vladimír Druga - Ekospol SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
Marec
2020
Dodatok č. 1 ku Zmluve o vzájomnej spolupráci a refundácii nákladov "Projekt SIMONA"
228/2020-PR
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
Marec
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
227/2020-PN
4 140,00 € CABEX s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
Marec
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - "Národný systém WAMS" - úprava termínov na vykonanie diela
226/2020-PR
0,00 € Gratex International, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Marec
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2788, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
224/2020-KE
46,30 € Helena Csöszová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Marec
2020
Zmluva na poskytnutie služieb - Informačná bezpečnosť - zavedenie bezpečnostných opatrení a postupov
199/2020-PR
69 200,00 € SOMI Systems a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Marec
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2788, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
225/2020-KE
46,30 € Helena Gibová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Marec
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 737/2012-PR - nahradenie Prílohy č.8 Prílohou č. 9
221/2020-PN
0,00 € CZT Ružomberok, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
Marec
2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.6.2017 - k.ú. Púchov, Streženice - rozšírenie predmetu nájmu o parcely zapísané na LV č. 5 a č. 3940 v k.ú. Púchov, na LV č. 1578 pre k.ú. Streženice a časti vodnej stavby postavenej na týchto pozemkoch
220/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Trenčiansky samosprávny kraj
11.
Marec
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Brezovica, za účelom rekonštrukcie mostného objektu v rámci stavby "Most ku kaštieľu" v obci Brezovica, LV č. 612
2060/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Brezovica
11.
Marec
2020
Zmluva o kontrolnej činnosti - Vykonávanie výrobno-kontrolných skúšok kameniva na obdobie 2020-2021 pre kameňolom Devín.
218/2020-BA
23 196,00 € Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Marec
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie a súvisiacich službách č. 861/2019-PN - zmena rezervovanej kapacity
219/2020-PN
0,00 € Hydro-Gen a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Marec
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní pozáručných servisných služieb na technologické zariadenia MVE,
216/2020-PR
24 718,80 € Pow-en a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Marec
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Hodkovce, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia výpustného objektu z dažďovej kanalizácie, LV č. 376
217/2020-KE
800,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Juraj Dubovský; Jaroslav Dubovský; Terézia Semjáková; Ladislav Lacko
11.
Marec
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní pozáručných servisných služieb na technologické zariadenia MVE, Časť 4 MVE Nitrianske Rudno pre roky 2019-2021
215/2020-PR
44 323,20 € Pow-en a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Marec
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní pozáručných servisných služieb na technologické zariadenia MVE, Časť 9 MVE Klenovec II pre roky 2019-2021
214/2020-PR
42 672,00 € Pow-en a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Marec
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní pozáručných servisných služieb na technologické zariadenia MVE, Časť 7 MVE Málinec 2 pre roky 2019-2021
213/2020-PR
29 461,20 € Pow-en a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Marec
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1218, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
211/2020-KE
1 215,32 € Jozef Takáč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik