Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 307, 308, , majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1316/2019-BB
26,59 € Mária Menyhardtová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku č. 40/2019-PN
1328/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ZSE MVE, s. r. o.
13.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku č. 60/2019-PN
1327/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hydro-Gen a.s.
13.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/93
1326/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik myWood Polomka Timber s. r. o.
13.
September
2019
Zmluva o dielo - Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Čadca - rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia"
1325/2019-PN
40 320,00 € CABEX s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 73/2018-PN
1323/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ORAVA SKIPARK, a.s.
13.
September
2019
Partnership Agreement - Dohoda o spolupráci pre projekt "Joint activities for the prevention of natural disasters in the transboundary Uzh river basin - "Spoločné aktivity na prevenciu prírodných katastro
1314/2019-PR
343 071,90 € Tisza River Basin Water Resources Directorate SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
September
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena položiek a naviac práce
1329/2019-BB
20 307,62 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
September
2019
Zmluva o dielo - „Úprava povrchu koruny ĽOH v Štúrove“
1322/2019-BA
93 405,00 € Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
September
2019
Zmluva o zabezpečení reklamy M2/49120/15/19
1321/2019-KE
2 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Streda nad Bodrogom, budova súp. č. 511, LV č. 963, prenájom strážneho domu na účely bývania
1320/2019-KE
52,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Štefan Rigó
11.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 156, 210, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1315/2019-BB
32,43 € Elena Vargová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, garáž súp. č. 3430, LV č. 4246, prenájom za účelom garážovania motorového vozidla
1317/2019-BA
183,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MUDr. Ladislav Lelkes
11.
September
2019
Zmluva č. OU-TO-OKR-2019/009041-008 o výpožičke materiálu civilnej ochrany
1318/2019-PN
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Okresný úrad Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Turá Lúka, parcela registra C KN parc. číslo 1400/183 na LV č. 1757, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Turá Lúka, úprava kapacity koryta Myjava v rkm 66,83 - 70,10"
1319/2019-BA
492,76 € Jozef Blanárik; Dana Blanáriková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/117
1311/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Kameňolom Sokolec, s. r. o.
11.
September
2019
Zmluva o dielo - Geofyzikálne merania rýchlosti prúdenia vody v pozorovacích systémoch vrtov na vodných stavbách v roku 2019 - Gabčíkovo, Kunov
1281/2019-BA
49 098,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
September
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve "Nákup prievoznej lode" - zníženie kúpnej ceny, zmena niektorých ustanovení
1312/2019-PR
-103 500,00 € SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
September
2019
Zmluva na vypracovanie projektu vykurovania, klimatizácie a požiarnej vzduchotechniky administratívnej budovy v Banskej Bystrici - 2019/12/142
1310/2019-BB
41 558,40 € VIREA, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
September
2019
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre stavbu "Liesek - Oravica, úprava toku"
1309/2019-PN
47 880,00 € BURSA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik