Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
August
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Trnové, majetkovoprávne usporiadanie pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina.
589/2020-PN
9,27 € Agneša Lapúniková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
August
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby- k.ú. Makov, pri realizácii stavby "Makov - úprava toku Kysuca"
586/2020-PN
0,00 € Pavol Prda SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
August
2020
Kúpna zmluva - Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava v rkm100,100 - 100,450 v k.ú. Stropkov
585/2020-KE
990,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Nemec
19.
August
2020
Zmluva o dielo - Zemplínska Šírava - digitálny terénny model telesa juhovýchodnej hrádze
584/2020-KE
4 920,00 € UAVONIC s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
August
2020
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie
583/2020-BB
0,00 € MBB, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
August
2020
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj štrkopieskových nánosov - prebytočného riečneho materiálu z koryta r. Poprad, rkm 53,500 - 53,750, k. ú. Plavnica v množstve 5 909,9 m3 a v rkm 55,150 - 55,300, k. ú. Plavnica v množstve 7 555,9 m3.
582/2020-KE
53 324,57 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Milan Štupák - IVS
17.
August
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a zúčtovaní odberu pitnej vody z vodovodu Hať Drahovce č. 133/2005/3
581/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Emília Benovičová
14.
August
2020
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny - MVE Klenovec I a II
579/2020-BB
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
August
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/04 "Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)" - aktualizácia zmluvy, zmena Prílohy 3
578/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
August
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Teplica, - zníženie výmery zaťaženej nehnuteľnosti a doplnenie dielu s výmerou, v zmysle geometrického plánu, LV č. 2348
576/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Patrik Ivan; Veronika Ivanová
12.
August
2020
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150377
575/2020-PN
0,00 € Marius Pedersen, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
August
2020
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu - k.ú. Prešov, delimitačné prevzatie pozemkov, ktoré tvoria koryto vodného toku, KNE 2356/1, 3589/1, LV č. 11421
574/2020-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
August
2020
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu- k.ú. Uzovce, bezodplatný prevod správy k pozemku, ktorým preteká vodný tok s názvom Náhon v Uzovciach, LV č. 362
572/2020-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
August
2020
Zmluva o použití časti diela - Jastrabie nad Topľou - protipovodňová ochrana intravilánu obce - projektová dokumentácia
573/2020-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Soľ
11.
August
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Bojnice, k.ú. Prievidza, zriadenie vecného bremena za účelom vybudovania kanalizačnej prípojky (areálová kanalizácia) k reštaurácii a penziónu Meridiana, LV č. 981 k.ú. Bojnice, LV č. 2516 k.ú. Prievidza
570/2020-PN
2 280,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Penzión Meridiana s.r.o.
11.
August
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Žikava, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia a užívania inžinierskych sietí - domových prípojok, LV č. 1176
571/2020-PN
240,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dominik Richter; Erika Richterová
11.
August
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - k. ú. Podlužany, LV. č. 844. Majetkovoprávne usporiadanie pod verejnoprospešnou stavbou ,, Úprava Bebravy - Podlužany"
569/2020-PN
79,47 € Ľubomír Zajac SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
August
2020
Nájomná zmluva - K. ú. Ružomberok, LV 4698, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou "Odstraňovanie bariér vo vodnom roku Revúca, VU AKV 0093, rkm 1,000 a rkm 1,788"
568/2020-PN
87,29 € Mondi SCP, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
August
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - K. ú. Čadca, LV 7369, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Čadca- úprava toku Rieka
566/2020-PN
0,00 € Soňa Pavúková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6.
August
2020
Dodatok č. 13 k Zmluve o úvere č. 53/ZU/2011 - zmena konečného dňa splatnosti na 09.10.2020
567/2020-PR
500,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik