Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Jún
2020
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany pod vodnou stavbou ,, Úprava Bebravy - Podlužany"
432/2020-PN
143,25 € Eva Vidová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany pod stavbou ,, Úprava Bebravy- Podlužany"
424/2020-PN
79,47 € Blažena Masaryková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany pod stavbou ,, Úprava Bebravy - Podlužany"
423/2020-PN
415,74 € Miroslav Urban SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
Jún
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/22 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - II. etapa"- zníženie výšky NFP, zmena príloh 2, 3, 4
438/2020-PR
7 975 895,94 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/20 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III. etapa" - zmena Prílohy 2 - zmena termínu realizácie hlavných aktivít projektu
440/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
Jún
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/18 "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2" - zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu, zme
437/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1.
Jún
2020
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU, ZABEZPEČENÍ DISTRIBÚCIE PLYNU A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
433/2020-PR
24,60 € Stredoslovenská energetika, a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
Máj
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Spišská Nová Ves, prenájom bezmenný DVT, správcovský názov Vinta, bezmenný DVT, správcovský názov Hýl, "Rekonštrukcia jazierok mesta Spišská Nová Ves"
426/2020-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
26.
Máj
2020
Zmluva č. Z-D-2020-0000376 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
425/2020-BB
63 228,38 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
Máj
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Jelšava, prenájom DVT Jordán, v úseku od r.km 5,700 po prameň, "Vodozádržné opatrenia na potoku Jordán"
427/2020-BB
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
26.
Máj
2020
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
422/2020-BB
0,00 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25.
Máj
2020
Zmluva o podružnom odbere el. energie a o platbách za podružný odber el. energie na OM Moravský Svätý Ján 803.
421/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava
25.
Máj
2020
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
419/2020-PN
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Máj
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Radvaň, zriadenie vecného bremena za účelom zabezpečenia práva prechodu a prejazdu k oprávnenej nehnuteľnosti, LV č. 5984
417/2020-BB
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefánia Zátrochová
21.
Máj
2020
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
418/2020-BB
0,00 € Realitná spoločnosť REALITY MARKET, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Máj
2020
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Oravica
416/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik meander invest s.r.o.
21.
Máj
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Podbrezová, predaj pozemku KNC 1761/32, LV č. 1240
414/2020-BB
2 314,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Železiarne Podbrezová a.s.
21.
Máj
2020
Zmluva o odbere riečneho materiálu - vodný tok Váh
415/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marián Sahul S T A V E K O
21.
Máj
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, nájom pozemku a garáže, LV č. 4246
413/2020-BA
189,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ingrid Lelovicsová
18.
Máj
2020
Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením
408/2020-PN
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik