Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - na prenájom drobného vodného toku Turiansky potok, aktualizácia niektorých ustanovení a predĺženie doby nájmu- k.ú. Turie
6/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Turie
15.
Júl
2020
Kúpna zmluva - Predaj netriedených dunajských štrkopieskov zo skládky D4 vo Veľkých Kosihách v množstve 24 918 m3.
532/2020-BA
61 298,28 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik GUTTE, s.r.o.
15.
Júl
2020
Zmluva č. 7/1000147726 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odberné miesto Nána.
542/2020-BA
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Júl
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru - odstránenie vád katastrálneho konania- k.ú. Petržalka
546/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Iveta Nagyová
15.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 584/2018-PN
545/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ZSE Elektrárne, s.r.o.
15.
Júl
2020
Dohoda o urovnaní - a vyplatenie peňažnej náhrady za užívanie časti pozemku C KN č. 705/1 na LV č. 4 z dôvodu úpravy okolia stavby vo vlastníctve užívateľak.ú. Holčíkovce,
543/2020-KE
39,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Drahomíra Komišáková
15.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - rozšírenie predmetu nájmu o časť pozemku C KN č. 705/1 na LV č. 25 a v nadväznosti na to aj úprava výška nájomného- k.ú. Holčíkovce
540/2020-KE
632,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Drahomíra Komišáková
15.
Júl
2020
Zmluva č. 7/1000147723 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odberné miesto Kamenný Most.
541/2020-BA
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.OZ Nové Zámky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Júl
2020
Dohoda o urovnaní - k.ú. Valkov, dohoda o urovnaní a vyplatenie peňažnej náhrady za užívanie časti pozemku C KN č. 335/12 a pozemku C KN č. 335/24 na LV č. 4 na ktorých je umiestnená stavba a terasa vo vlastníctve užívateľa
539/2020-KE
561,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Tomáš Soroka
15.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Devín, oprava zmluvy o zriadení vecného bremena - v hlavičke zmluvy je nesprávne uvedené rodné číslo oprávneného, LV č. 3082
547/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dušan Zaťko
13.
Júl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Debraď, LV 560, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
537/2020-KE
1,00 € Radoslav Szeles SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Júl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Margecany, nájom pozemkov za účelom zabezpečovania starostlivosti o vojnové hroby - pamätníka padlým v I. a II. svetovej vojne, LV č. 275
538/2020-KE
154,40 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Margecany
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
536/2020-PN
25,54 € Miroslav Tvrdý SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva - Lomový kameň do 200 kg na zabezpečovacie práce počas II. stupňa PA Hostovice-Hostovický potok, Pichne - Pichnianka, Osadné-Udava, Kolonica-Kolonička, Kalná Roztoka-Ublianka, Klenová - Ublianka, Pčoliné - Pčolinka
535/2020-KE
25 080,00 € SUPTRANS G.T.M., s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
534/2020-PN
25,54 € Miroslav Kováč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
533/2020-PN
16,27 € Emília Nemčková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8.
Júl
2020
Poistná zmluva - PZ č. 1169000032 Havarijné poistenie plavidiel MS Boat C 800 a KATKA
531/2020-PR
1 969,20 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7.
Júl
2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu - k.ú. Tisovec, prevod správy k pozemkom, ktoré sú súčasťou vodohospodársky významného vodného toku Rimava, LV č. 3287
530/2020-BB
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7.
Júl
2020
Zmluva o ubytovaní
528/2020-BB
270,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Egri
7.
Júl
2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu - k.ú. Revúca, prevod správy k pozemkom, ktoré sú súčasťou vodohospodársky významného vodného toku Muráň, LV č. 4978
529/2020-BB
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik