Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 32, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1768/2019-BB
86,56 € Edita Krkošková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Dohoda o vyplatení jednorazovej finančnej náhrady za užívanie pozemkových nehnuteľností bez zmluvného vzťahu - K. ú. Lastovce, LV 955, vodného toku Roňava
1765/2019-KE
187,65 € Renáta Androvičová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany, LV 238, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1766/2019-BB
11,47 € Ľubomír Lajzo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu "Prírodné a technické opatrenia zamerané na retenciu vody v podhorských povodiach Slovenska".
1783/2019-PR
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
1763/2019-PN
8,72 € Pavol Knapec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
1764/2019-PN
81,12 € Miroslava Matejková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú . Záložná, LV 320, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných vodnou nádržou Ožďany
1761/2019-BB
14 515,08 € Ondrej Šnajder SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami" - presun finančných prostriedkov medzi skupinami výdavkov v rozpočte projektu, zmena príloh
1762/2019-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
November
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Piešťany, predaj pozemku LV č. 270, KNC 6900/8
1753/2019-PN
2 310,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Katarína Šusterová
12.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 79/2018-PN
1759/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Johns Manville Slovakia, a.s.
12.
November
2019
Zmluva o viazanom účte
1760/2019-PR
5 000,00 € SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
November
2019
Zmluva na odber povrchovej vody
1756/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zväz pre skladovanie zásob, a. s.
12.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 2200/2017-PN
1757/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik KORD Slovakia, a.s.
12.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody
1758/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
12.
November
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Šaľa, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Tepelné prepojenie CK31-CK34, Šaľa, LV č. 8, č. 7369
1751/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MeT Šaľa, spol. s r.o.
12.
November
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05 - Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka - zníženie výšky NFP, zmena príloh 2 a 4
1724/2019-PR
1 593 248,67 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
November
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Trnava, zriadenie vecného bremena k častiam zaťažených nehnuteľností E KN č. 1616/22, E KN č. 1074/2 na LV č. 11245 za účelom uloženia a užívania prípojky, vrátane jej údržby, opráv, preloženia, prístupu a prejazdu
1755/2019-PN
57,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Kaufland Slovenská republika v.o.s.
12.
November
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Beckov, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia, prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskych sietí - distribučnej siete NN vedenia, LV č. 405
1752/2019-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Beef House, s.r.o.
11.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
1748/2019-PN
18,13 € Ján Kufa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1045, 2463 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1750/2019-PN
24,54 € Mgr. Edita Medová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik