Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody-2019/12/105
1254/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ŽIAROMAT a. s.
4.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/106
1249/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik INTOCAST Slovakia a. s.
4.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/112
1250/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská banská, spol. s. r. o.
4.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/126
1251/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Slavošovce
4.
September
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Teriakovce, bezodplatný prevod správy k pozemku, ktorý je pobrežným pozemkom a korytom vodného toku Šalgovický potok, LV č. 261
1247/2019-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV č. 175, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1248/2019-KE
1 433,92 € Ing. Monika Timková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/104
1245/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ján Čamaj
4.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Vechec, prenájom časti pozemku C KN č. 295 na LV č. 392 za účelom vytvorenia dočasného parkovacieho miesta pre osobné automobily
1244/2019-KE
562,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stanislav Katin - AUTO
4.
September
2019
Kúpna zmluva - K.ú. Zdoba, LV 1072, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1246/2019-KE
1 153,88 € Mikuláš Hrabkovský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Devín, parc. C KN č. 1709/2, LV č. 1750, parc. č. 1710/5, LV č. 3082, prenájom pozemkov - ako dvor pri rodinnom dome
1242/2019-BA
350,40 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zina Pazdernatá
4.
September
2019
Dohoda o urovnaní - k.ú. Devín, parc. C KN č. 1709/2, LV č. 1750, parc. č. 1710/5, LV č. 3082, náhrada za užívanie pozemkov ako dvoru rodinného domu
1243/2019-BA
254,88 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zina Pazdernatá
3.
September
2019
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2019/12/6- 2019/12/139
1230/2019-BB
0,00 € MAVAKA, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Modranka a Trnava, prenájom časti pozemkov v k.ú. Modranka na LV č. 2250 a v k.ú. Trnava na LV č. 11246 za účelom realizácie cyklotrasy "Chodník a cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke"
1238/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Trnava
3.
September
2019
Mandátna zmluva - mandátna zmluva na zabezpečenie technického dozoru pri rekonštrukcii administratívnej budovy v Banskej Bystrici
1227/2019-PR
36 000,00 € Ing. Jozef Urbanovský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Brezno, LV č. 5805, prenájom častí pozemkov za účelom realizácie stavby I/72 Brezno most
1229/2019-BB
1 378,70 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
3.
September
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403"- naviac práce a menej práce
1237/2019-BB
-2 552,76 € STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce, prenájom časti vodnej stavby - Vodnej nádrže Zemplínska Teplica za účelom chovu rýb
1223/2019-KE
1 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rybárstvo Zemplín s.r.o.
3.
September
2019
Kúpna zmluva - Predaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu
1224/2019-KE
6,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marek Muravský
3.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica, prenájom časti vodnej stavby - Vodnej nádrže Veľké Ozorovce za účelom chovu rýb
1225/2019-KE
2 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rybárstvo Zemplín s.r.o.
3.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Brezová pod Bradlom, LV č. 3826, 3287 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod investičnou stavbou Brezová pod Bradlom, Brezovský potok rkm 12,19, spriechodnenie migračných bariér
1221/2019-BA
193,31 € Ing. Ondrej Pagáč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik