Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Jún
2020
Dodatok k zmluve na dodávku a odber tepla a teplej úžitkovej vody
471/2020-KE
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s..r.o. Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
Jún
2020
Dodatok č. 2 - "Národný systém WAMS" zmena a nahradenie Prílohy označenej v bode 18.13.1 Zmluvy
469/2020-PR
0,00 € Gratex International, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
Jún
2020
Kúpna zmluva - Ťažba štrkopieskov z vodného toku Chotčianka v rkm 14,000 - 16,000 v k.ú. Staškovce
466/2020-KE
792,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stanislav Prokopovič
9.
Jún
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Prešov- prenájom pozemkov zapísaných na LV č. 2117 a v k.ú.Solivar na LV č. 929 v rozsahu GP za účelom realizácie stavebného objektu "Most č. 3440-003, rekonštrukcia" v rámci stavby "III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul- Solivarská)
467/2020-KE
4 879,67 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prešovský samosprávny kraj
9.
Jún
2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov - k.ú. Devín, úprava zmluvy o nájme - predĺženie doby nájmu do 31.12.2020
464/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovak Telekom, a.s.
9.
Jún
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Streda nad Bodrogom, nájom pozemku za účelom umiestnenia plávajúceho pontónu pre malé športové plavidlá a mobilného kontajnera na odkladanie športového materiálu, LV č. 2178
465/2020-KE
50,75 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Streda nad Bodrogom
9.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
463/2020-BB
0,00 € INTA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/03 "Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia"- zmena ustanovení zmluvy, zmena Prílohy 3
462/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
Jún
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Lučivná, prenájom drobného vodného toku Jaškovec, na účely stavby "Úprava potoka Jaškovec v Lopušnej doline"
461/2020-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
8.
Jún
2020
Dohoda o vyplatení jednorazovej finančnej náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu - za účelom prevádzky a údržby Dunajskej hrádze K. ú. Bodíky, LV 920
459/2020-BA
15,28 € František Menyhart SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Podlužany, pod vodnou stavbou ,, Úprava Bebravy - Podlužany"
460/2020-PN
17,55 € MUDr. Anna Globanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Veľké Košecké Podhradie, LV 121, 762, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka
457/2020-PN
44,40 € Ladislav Gregor SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8.
Jún
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty v množstve 2,5 m3
456/2020-KE
12,95 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Biro
8.
Jún
2020
Dodatok č. 0580/20/SPPD/CEZ k Dohode o preložke plynárenského zariadenia uzatvorenej dňa 16.10.2019 č. 0971/19/SPPD/CEZ
458/2020-BB
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8.
Jún
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj riečneho materiálu v množstve 5 m3
455/2020-KE
21,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dušan Harakaľ
4.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/15 "Krompachy, Hornád rkm 99,800-rekonštrukcia hate"- zmena ustanovení zmluvy, zmena Prílohy 3
453/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/02 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - I. etapa" - zmena termínu ukončenia aktivít projektu, zmena ustanovení zmluvy, zmena Príloh
454/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Jún
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Piešťany, zriadenie vecného bremenaza účelom realizácie stavby "Mlyn Marianna 1.etapa Piešťany, Palárikova ul. objekt SO 01 VN prípojka a SO 02 transformačná stanica, LV č. 270
451/2020-PN
2 280,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Západoslovenská distribučná, a.s.
4.
Jún
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Krušetnica, predaj pozemku podľa GP, LV č. 1584
452/2020-PN
766,92 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Veľké Košecké Podhradie, LV 1364, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka
450/2020-PN
7,59 € Emília Prokopová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik