Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-285/2019/0820011-Kzv
2 267,76 € Milan Masár, Ing. Marta Korcová, Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
566/2019
0,00 € Bc. Lucia Portelekyová Univerzitná nemocnica Martin
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019
1051/2019
110 965 538,84 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1150/2019
569,00 € Peter Dula Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Október
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 4832/2019/LSR
0,00 € Rožičová Anna LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
16.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb č. 30/2018 - VB
Z19/071
321,11 € Matej Cigánik MH Invest II, s.r.o.
16.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U84901
0,00 € PARTNER GYM, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Licenčná zmluva
15/2019/UVLF-ESAP
0,00 € prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16.
Október
2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1116-1313-ZBVB/2019
0,00 € Anton Banik Železnice Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Licenčná zmluva
384/2019
70,00 € Zuzana Nemcová Divadelný ústav
16.
Október
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kráľov Brod, parcela registra C KN parc. číslo 1137/5 na LV č. 431 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov stavby „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"
1553/2019-PN
26,59 € Irena Nagyová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 238/2018-PN
1541/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Xella Slovensko, spol. s r.o.
16.
Október
2019
Dodatok k DoC-dovoz
0011900901
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Cargo Wagon, a.s.
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-17423-1
R-8619/2019-17423-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Sebastian Püšpöky
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-22173-1
R-8619/2019-22173-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ivana Profantová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21988-1
R-8619/2019-21988-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Adrián Príhoda
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21400-1
R-8619/2019-21400-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Matúš Prvý
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-37243-2
2019-37243-2
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ema Pőštenyiová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-43542-1
2019-43542-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Jakub Polák
16.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/341 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
DOHODA číslo: 19/41/054/341
0,00 € ZEN - Zelená energia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »